مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی - شیراز , uast_shiraz

مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی - شیراز

مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی - شیراز , uast_shiraz

مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی - شیراز

46نــــفــــــر
عضو شده اند
46نفر عضو شده اند
یه کلوب دیگهیه کلوب دیگهمشاهده کامل مشخصات
17 اردیبهشت 1386
آموزش و تحصیل

اعضاء

 • حمزه جوادی شکرو , hjavadish
 • ا م ی ن , amin_chabokrow
 • علی اصغر قانع , danial_ghane
 • بهار م , bahar198
 • 46 نفر

  morebox img

کلوبهای مشابه

 • دانشجویان دانشکده برق و کامپیوتر صنعتی اصفهان , barghiut
 • کالبد گشایی , anatomyclub
 • ورودی های 85 دانشگاه ملی(بهشتی) , voroodie85_melli_uni
مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی - شیراز , uast_shiraz
گذری بر فلسفه نام ماههای ایران زمین
 فروردین فروردین نام نخستین ماه و فصل بهار و روز نوزدهم هر ماه در گاه شماری اعتدالی خورشیدی است.در اوستا و پارسی باستان فرورتینام,در پهلوی فرورتین و در فارسی فروردین گفته شده که به معنای فروردهای پاکان و فروهرهای ایرانیان است.بنا به عقیده پیشینیان,ده روز پیش از اغاز هر سال فروهر در گذشتگان که با روان و وجدان از تن جدا گشته,برای سرکشی خان و مان دیرین خود فرود می آیند و ده شبانه روز روی زمین به سر میبرند. به مناسبت فرود آمدن فروهرهای نیکان,هنگام نوروز را جشن فروردین خوانده اند. فروهران در ده روز آخر سال بر زمین هستند و بامداد نوروز پیش از بر آمدن آفتاب,به دنیای دیگر می روند.    اردیبهشت  اردیبهشت نام دومین ماه سال و روز دوم هر ماه در گاهشماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا اشاوهیشتا و در پهلوی اشاوهیشت و در فارسی اردیبهشت گفته شده که کلمه ای است مرکب از دو جزء: جزء اول((اشا))از جمله لغاتی است که معنی آن بسیار منبسط است,راستی و درستی,تقدس,قانون و آئین ایزدی,پاکی....و بسیار هم در اوستا به کار برده شده است.جزء دیگر این کلمه که واژه ((وهیشت))باشد. صفت عالی است به معنای بهترین,بهشت فارسی به معنی فردوس از همین کلمه است.در مجموع این کلمه به بهترین راستی و درستی است.  در عالم روحانی نماینده صفت راستی و پاکی و تقدس اهورامزداست و در عالم مادی نگهبانی کلیه آتش های روی زمین  به او سپرده شده است. در معنی ترکیب لغت اردیبهشت((مانند بهشت))هم آمده است.    خرداد خرداد نام سومین ماه سال و روز ششم در گاهشمار اعتدالی خورشیدی است. در اوستا و پارسی باستان هئوروتات ,در پهلوی خردات و در فارسی خورداد یا خرداد گفته شده که کلمه ای است مرکب از دو جزء: جزء هئوروه که صفت است به معنای رسا.,همه,درست,و کامل.دوم تات که پسوند است برای اسم مونث,بنابراین هئوروتات به معنای کمال و رسایی است.ایزدان تیرو باد و فروردین از همکاران خرداد می باشند. خرداد نماینده رسایی و کمال اهورامزداست و در گیتی به نگهبانی آب گماشته شده است.    تیر تیر نام چهارمین ماه سال و روز سیزدهم هر ماه گاهشماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا تیشریه,در پهلوی تیشتر و در فارسی صورت تغییر یافته آن یعنی تیر گفته شده که یکی از ایزدان است و به ستاره شعرای یمانی اطلاق می شود.فرشته مزبور نگهبان باران است و به کوشش او زمین پاک ,از باران بهره مند می شود و کشتزارها سیراب میگردد. تیشتر رادر زبانهای اروپایی سیریوس خوانده اند.هر گاه تیشتر از اسمان سر بزند و بدرخشد مژده ریزش باران می دهد. این کلمه را نباید با واژه عربی به معنی سهم اشتباه کرد.   امرداد امرداد نام پنجمین ماه سال و روز هفتم هر ماه در گاهشماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا امرتات ,در پهلوی امرداد و در فارسی امرداد گفته شده که کلمه ای است مرکب از سه جزء: اول((ا))ادات نفی به معنی نه,دوم((مرتا)) به معنی مردنی,نیست و نابود شدنی و سوم تات که پسوند و دال بر مونث است. بنابر این امرداد یعنی بی مرگی و آسیب ندیدنی یا جاودانی. پس واژه ((مرداد))به غلط استعمال می شود.در ادبیات مزدیسنا امرداد یکی از امشاسپندان است که نگهبانی نباتات با اوست. در مزدیسنا شخص باید به صفات مشخصه پنج امشاسپند دیگر که عبارتند از : نیک اندیشی,صلح و سازش,راستی و درستی,فروتنی و محبت به همنوع,تامین اسایش و امنیت بشر مجهز باشد تا به کمال مطلوب همه که از خصایص امرداد است نایل گردد.    شهریور شهریور نام ششمین ماه سال و روز چهارم هر ما در گاهشماری اعتدالی خورشیدی است. در اوستا خشتروئیریه,در پهلوی شتریور و در فارسی شهریور میدانند. کلمه ای است مرکب از دو جزء:خشتر که در اوستا و پارسی باستان و سانسکریت به معنی کشور و پادشاهی است و جزء دوم صفت است از ور به معنی برتری دادن وئیریه یعنی برگزیده و آرزو شده و جمعا یعنی کشور منتخب یا پادشاهی برگزیده . این ترکیب بارها در اوستا به معنی بهشت یا کشور آسمانی اهورامزدا آمده است. شهریور در جهان روحانی نماینده پادشاهی ایزدی و فر و اقتدار خداوندی است و در جهان مادی پاسبان فلزات .چون نگهبانی فلزات با اوستاو را دستگیر فقرا و ایزد رحم و مروت خوانده اند.روایت شده است شهریور آزرده و دلتنگ می شود از کسی که سیم و زر را بد به کار اندازد یا بگذارد که زنگ بزند.    مهر در سانسکریت میترا ,در اوستا و پارسی میثر ,و در پهلوی میتر,و در فارسی مهر گفته می شود. که از ریشه سانسکریت آمده به معنی پیوستن. اغلب خاورشناسان معنی اصلی مهر را واسطه و میانجی ذکر کرده اند.مهر واسطه است میان آفریدگار و آفریدگان.میثره در سانسکریت به معنی دوستی و پروردگار و روشنایی و فروغ است و در اوستا فرشته روشنایی و پاسبان راستی و پیمان است.مهر,ایزد هماره بیدار و نیرومند استو برای یاری کردن راستگویان و بر انداختن دردغگویان و پیمان شکنان در تکاپوست.مهر از برای محافظت عهد وپیمان و میثاق مردم گماشته شده است.از این رو فرشته فروغ و روشنایی نیز هست که هیچ چیز ار او پوشیده نمی ماند.برای انکه از عهده نگهبانی بر آید اهورامزدا به او هزار گوش و ده هزار چشم داده است.مقام مهر در بالای کوه ((هرا))است,انجایی که نه روز است و نه شب ,نه گرم است و نه سرد,نه ناخوشی و نه کثافت .مهر از آنجا بر ممالک آریایی نگران است.این آرامگاه خود به پهنای کره زمین است یعنی مهر در همه جا حاضر است و با شنیدن آوای ستمدیدگان آگاه گشته به یاری آنان می شتابد. آیین مهر در دین مسیح نیز مشهود است.ایزد مهر در اصل بجز ایزد خورشید بوده است اما بعدها آندو را یکی دانسته اند.مورخان یونانی مهر را به نام میترس یاد کرده اند و دکر کرده اند که ایرانیان خورشید را به اسم  ((میترس))میستایند.از این خبر پیداست که در یک قرن پیش از میلاد مسیح آندو با یکدیگر مخلوط شده اند.نگهبانی ماه هفتم و روز شانزدهم هر ماه را به عهده ایزد مهر است.    آبان در اوستا آپ در پارسی باستان آپی و در فارسی آب گفته می شود.در اوستا بارها ((آپ))به معنی فرشته نگهبان آب استعمال شده و همه جا به صیغه جمع آمده است.نام ماه هشتم از سال خورشیدی و نام روز دهم از هر ماه را,آبان میدانند.ایزد آبان موکل بر آهن است و تدبیر امور و مصالح ماه به او تعلق دارد.به سبب آنکه((زو))که یکی از پادشاهان ایران بود در این روز با افراسیاب جنگ کرده ,او را شکست داده,تعاقب نمود و از ملک خویش بیرون کرد, ایرانیان این روز را جشن می گیرند,دیگر آنکه چون مدت هشت سال در ایران باران نبارید مردم بسیار تلف گردید و بعضی به ملک دیگر رفتند. عاقبت در همین روز باران شروع به باریدن کرد و بنابراین ایرانیان این روز را جشن کنند. آفتاب در این ماه در برج عقرب یا کژدم قرار می گیرد.    آذر در اوستا آتر ,آثر,در پارسی باستان آتر,در پهلوی آتر,و در فارسی آذر می گویند. آذر فرشته نگهبان آتش و یکی از بزرگترین ایزدان است.آریائیان(هندوان و ایزدان)بیش از دیگر اقوام به عنصر آتش اهمیت  میدادند.ایزد آذر نزد هندوان ,آگنی خولنده شده و در ((ودا)) (کتاب کهن و مقدس هندوان)از خدایان بزرگ به شمار رفته است. آفت اب در این ماه در برج قوس یا کماندار قرار می گیرد.    دی در اوستا داثوش یا دادها به معنی آفریننده ,دادار و آفریدگار است و غالبا صفت اهورامزدا است و آن از مصدر ((دا)) به معنی دادن و افریدن است.در خود اوستا صفت دثوش(=دی)برای تعیین دهمین ماه استعمال شده است. در میان سی و روز ماه,روزهای هشتم و بیست و سوم به دی(آفریدگار,دثوش)موسوم است. برای اینکه سه روز موسوم به ((دی))با هم اشتباه نشوند نام هر یک را به نام روز بعد می پیوندند. مثلا روز هشتم را ((دی باز)) و روز پانزدهم را ((دی بمهر))و....دی نام ملکی است که تدبیر امور و مصالح روز و ماه دی به او تعلق دارد.   بهمن در اوستا وهومنه ,در پهلوی وهومن,در فارسی وهمن یا بهمن گفته شده که کلمه ای است مرکب از دو جزء: ((وهو))به معنی خوب و نیک و ((مند))از ریشه من به معنی منش:پس یعنی بهمنش,نیک اندیش,نیک نهاد.نخستین آفریده اهورامزدا است و یکی از بزرگترین ایزدان مزدیسنا. در عالم روحانی مظهر اندیشه نیک و خرد و توانایی خداوند است. انسان را از عقل و تدبیر بهره بخشید تا او را به آفریدگار نزدیک کند.یکی از وظایف بهمن این است که به گفتار نیک را تعلیم می دهد و از هرزه گویی باز می دارد.خروس که از مرغکان مقدس به شمار می رود و در سپیده دم با بانگ خویش دیو ظلمت را رانده ,مردم را به برخاستن و عبادت و کشت و کار می خواند,ویژه بهمن است.همچنین لباس سفید هم از آن وهمن است. همه جانوران سودمند به حمایت بهمن سپرده شده اند و کشتار در بهمن روز منع شده است. بنا به نوشته ابوریحان بیرونی جانوران سودمند به حمایت بهمن سپرده شده اند و کشتار در بهمن روز منع شده است.بهمن اسم گیاهی است که به ویژه در جشن بهمنجه خورده می شود.و در طب نیز این گیاه معروف است.     اسفند دراوستا اسپنتا آرمیتی,در پهلوی اسپندر,در فارسی سپندار مذ,سفندارمذ,اسفندارمذ,و گاه به تخفیف سپندار و اسفند گفته شده که کلمه ای است مرکب از دو جزء: سپند,که صفت است به معنی پاک و مقدس,یا ارمئتی هم مرکب از دو جزء: اول آرم که قید است به معنی درست,شاید و بجا.دوم متی از مصدر من به من معنی اندیشیدن . بنابراین ارمتی به معنی فروتنی,بردباری و سازگاری است و سپنته آرمتی به معنی بردباری و فروتنی مقدس است.در پهلوی آن را خرد و کامل ترجمه کرده اند.سپندارمذ یکی از امشاسپندان است که مونث و دختر اهورامزدا خوانده شده است.وی موظف است که همواره زمین را خرم ,آباد,پاک و بارور نگه دارد,هر که به کشت و کار بپردازد و خاکی را آباد کند خشنودی اسپندارمذ را فراهم کرده است و آسایش در  روی زمین سپرده به دست اوست و خود زمین نیز نماینده این ایزد بردبار و شکیباست و مخصوصا مظهر وفا و اطاعت و صلح و سازش است .بیدمشک گل مخصوص سپندارمذ  می باشد.منبع : ariarman.com  
ادامه
99
  مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی - شیراز , uast_shiraz
  Betavoltaic: باطری لپ تاپ که برای 30 سال نیاز به شارژ مجدد ندارد!
  در نظر بگیرید لپ تاپ شما بتواند به مدت 30 سال مداوم کار کند و حتی یکبار هم نیاز به شارژ مجدد نداشته باشد.بیشتر شبیه خیال است اما پروژه ای که حمایت مالی آزمایشگاه تحقیقات نیروی هوایی ایالات متحده را یدک می کشید به بار نشست و اکنون این باطری با نام Betavoltaic اختراع شده.

  سلولهای این باطری از نیمه هادیها ساخته شده اند و از رادیو ایزوتوپها به عنوان منبع تامین انرژی استفاده می کند.با واپاشی (Decay) ماده ی رادیو اکتیو، ذرات بتا متصاعد می شوند که به انرژی الکتریکی قابل استفاده برای لوازم الکترونیکی نظیر لب تاپها تبدیل می گردند.
  در نگاه اول باتریهای بتاولتایک هسته ای به نظر می رسند اما در آنها از پدیده ی شکافت یا همجوشی هسته ای (fission/fusion) یا پروسه های شیمیایی خبری نیست! در نتیجه آثار مخرب زیست محیطی ناشی از زباله های رادیو اکتیو نیز به همراه نخواهد داشت.  در این باتریها هنگامی که یک الکترون به سطح خاصی بین دو لایه ی ماده برخورد می کند انرژی الکتریکی تولید می شود.در این پروسه از تشعشع الکترونهای بتا استفاده می شود که ناشی از فروپاشی نوترون به پروتون است و باعث ایجاد یک بایاس مستقیم (forward bias) درون نیمه هادی می گردد.از آنجا که این یک واکنش غیر گرمایی است باعث می شود وسایل الکترونیکی نظیر موبایلها و لپ تاپها در دمای پایینتری نسبت به باتریهای لیتیوم-یون موجود کار کنند و این امر باعث افزایش کارایی آنها می گردد.

  پیش بینی می شود این باتریها ظرف 2-3 سال اینده وارد بازار شوند.
  ادامه
   مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی - شیراز , uast_shiraz
   پاک کردن پسورد بایوس کامپیوتر
   پاک کردن پسورد BIOS کامپیوتر یکی از بزرگترین مشکلاتی که کاربران با آن روبرو هستند مشکل فراموش کردن پسورد BIOS کامپیوتر است. چرا که با این کار دیگر امکان ورود به کامپیوتر را نخواهند داشت. معمولأ برای رفع این مشکل درآوردن باتری ساعت از روی مادربورد پیشنهاد میشود. اما این کار همیشه و هرجا قابل انجام نیست. چرا که ممکن است سیستم شخصی شما نباشد یا حتی دستگاه یک لپتاپ باشد. اما با استفاده از این ترفند شما به سادگی و تنها با تایپ یک دستور ساده پسورد ذخیره شده روی BIOS را کلأ محو میکنید! یقینأ چنین راهی را در هیچ جای دیگر نخواهید یافت! لازم به ذکر است این ترفند بر روی تمامی BIOS ها قابل انجام است و تفاوتی در نوع آن نمیکند. برای این کار: شما ابتدا نیاز به یک سی دی Bootable دارید. این نوع سی دی در هر مکانی یافت میشود. سی دی نصب ویندوز شما هم احتمال بسیار زیاد Bootable است. همچنین میتوانید خودتان یک فلاپی بوتیبل بسازید. مهم این است که شما به نوعی وارد خط فرمان شوید. همچنین اگر DOS دارید میتوانید از آن استفاده کنید. پس از ورود به خط فرمان با استفاده از هر یک از طرق بالا کافی است دستورات زیر را با دقت وارد نمایید: کد: DEBUG
   - 0 70 71
   - 0 71 72
   - 0 72 73
   - Q    دقت کنید بعد از وارد کردن هر خط دکمه Enter را بزنید ، سپس خط بعدی را وارد کرده و مجدد Enter بزنید تا به خط پایان برسید. اکنون پس از وارد کردن آخرین خط کار تمام است و شما میتوانید مطمئن باشید پسورد BIOS شما پاک شده است. حال سیستم را Reset کنید و مشاهده کنید که دیگر پس از ورود به سیستم از شما پسوردی خواسته نمیشود. راستی من اینو تست نکردم هنوز . اگه کسی تست کرد و جواب گرفت یا کلا سیستمش نابود شد اطلاع بده . متشکر.  
   ادامه
    مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی - شیراز , uast_shiraz
    محاسبات شبکه

    محاسبات شبکه به معاملات تجاری کمک میکند تا از منابع IT استفاده کنند . این منابع مانند پروسسورها ، اطلاعات ، نرم افزار و سایر خدمات می باشد که بخش های مختلفی از یک سیستم مجازی می باشد . این سیستم مجازی که شبکه نام دارد می تواند به کاربران ، دسترسی به منابع IT  را بدهد با استفاده از محاسبات شبکه ، معاملات تجاری می توانند از منابع بیشتری استفاده کنند همچنین می توانند بار کاری را توزیع نمایند و دسترسی به منابع خاص نیز ممکن می شود . یک برنامه کاربردی که از منابع بر روی شبکه استفاده میکند میتواند به راحتی و با سرعت کارها را انجام داده و دسترسی به اطلاعات مورد درخواست یا خدمات را بدون اینکه کاربر از نحوا به کار بستن شبکه اطلاع خاصی داشته باشد ، فراهم نماید . برای در اختیار قرار دادن منابع گسسته به برنامه های کاربردی احتیاج به یک زیر ساخت ایمن و مورد اطمینان است . این زیر ساخت باید قادر به کشف ، مدیریت و استفاده از این منابع مختلف در طی یک روش استاندارد باشد . برای به دست آوردن این نیاز ها ، انجمن جهانی شبکه در حال توسعه استاندارد ها و پروتکل هایی میباشد که یکی از آنها ، خدمات شبکه باز ( OGSI ) می باشد. OGSI تا کنون در مورد محصولات مختلفی اعمال شده است . شرکت IBM محصولی را به نام (( جعبه ابزار شرکت IBM  ، ورژن 3 )) عرضه نموده است که از استاندارد های OGSI استفاده نموده و ابزارهایی برای ایجاد شبکه ، توسعه آن و مدیریت منابع IT   فراهم نموده است . این جعبه ابزار شامل موارد زیر است : یک محیط میزبانی که قابلیت اجرای خدمات شبکه و به اشتراک گذاشتن آنها با سایرین را بر روی شبکه دارا می باشد . همچنین یک مجموعه از ابزارها برای مدیریت ، سرویس های شبکه و محیط میزبانی شبکه وجود دارد . که شامل یک رابط بر اساس وب می باشد .  همچنین مجموعه ای از API  ها و ابزارهای توسعه ایی به منظور ایجاد و بکار گیری خدمات شبکه و بکار گیری آن .   طرح ریزی برای امنیت شبکه امنیت یک فاکتور بسیار مهم در طراحی و مدیریت یم شبکه می باشد و اهمیت آن در شبکه بیش از محاسبات معمولی می باشد ، زیرا اشتراک داده ها بسیار زیاد است . در یک شبکه ، گره های شبکه طوری طراحی شده اند تا برنامه ها را علاوه بر انتقال اطلاعات ، اجرا هم کنند . این عمل باعث می شود که شبکه نا امن در خطر ویروس ها و سایر مشکلات امنیتی قرار داشته باشد . به این منظور بسار مهم است که فهمیده شود به راستی کدامیک از اجزای شبکه باید برای جلوگیری از هرگونه حمله ای ایمن شوند . بعلاوه مهم است که مشکلات مرتبط با اعتبار دهی به کاربران و مجوز های آنها شناسایی شوند ( CA ) . شما باید قوانینی برای ایمن سازی شبکه خود و محافظت از منابع بر روی شبکه تان داشته باشید . شما مکن است مجبور باشید که به الزامات امنیتی سازمان خود بپیوندید تا بتوانید تمامی جنبه های امنیت شبکه را بررسی کنید . طرح امنیتی شما باید شامل اندازه گیری  امنیت در موارد زیر باشد : دیواره های آتش ، محافظت در مقابل ویروس ، کاربران ، پروکسی ها ، ثبت کردن ها ، مجوز ها ، ارزیابی ها و قابلیت های دسترسی به فایل .         اعتبار سنجی و تایید صلاحیت  بطور ساده اعتبار سنجی اعتبار است از این که مقایسه کنیم که چیزی برای مثال یک کاربر همان است که می گوید . اعتبارسنجی در محیط شبکه شما ، باید دارای این مشخصات باشد : ورود ، کاربران باید قادر باشند که یک بار از طریق اعتبار سنجی به شبکه وارد شده و سپس به تمام منابع شبکه دسترسی داشته باشد -  تفویض اختیار ، یک کاربر باید قادر باشد که به برنامه قابلیت اجرا بر روی منابعی را که به آنها دسترسی دارد را بدهد . همچنین برنامه باید قادر باشد تا این حقوق را به برنامه دیگر واگذار نماید – روابط متقابل بر پایه ی کاربر ، به منظور استفاده یک کاربر از منابع مهیا شده ی امنیت ، لازم نیست که هر یک از آن منابع با هم در حال تعامل باشند – یکپارچگی با راه حل های امنیتی محلی ، امنیت شبکه باید قادر به فعل و انفعال با تعداد زیادی از راه حل های امنیتی محلی باشد . تایید صلاحیت در واقع بررسی چیزی است که تا مشخص شود که آیا اجازه انجام آنچه را می خواهد انجام دهد دارد یا خیر . برای مثال اینکه آیا یک کاربر اجازه ی ورود به یک شبکه خاص را دارد یا نه . ((مجوزها و کنترل مجوز)) ( CA ) : یک مجوز شامل اطلاعاتی است که برای شناسایی کاربر یا خدمات حیاتی می باشد . کنترل مجوز در واقع موجب اعطای مجوز به کاربران می شود . سیستم ها در شبکه ، مجوز هایی را جهت اجازه دسترسی به شبکه صادر میکند ، گر چه داشتن این مجوز ها به سیستم ها یا کاربران دسترسی کامل به تمام اشیا روی شبکه را نمی دهد . جعبه ابزار شبکه IBM از کنترل مجوز استفاده نمیکند اما این قابلیت را دارد که CA  های مختلف را وارد نموده ، نصب نماید و پیکربندی کند . برای اطلاعات بیشتر درباره ی انواع مختلف CA  ، مبحث ((امنیت جعبه ابزار شبکه IBM )) را مطالعه کنید . قبل از آنکه شما بتوانید یک نمونه از جعبه ابزار شبکه IBM  را پیکر بندی کنید باید برای مجوزها و CA برنامه ریزی نمایید . شما احتیاج دارید که اقلام زیر را تعیین کنید : خط مشی های امنیتی سازمانتان در قبال مجوزها و CA ها . سازمان شما باید خط مشی هایی در قبال مجوز ها و CAها داشته باشد . شما نیاز دارید که این خط مشی ها را بشناسید تا معین کنید که چگونه مجوزها را مدریت نمایید . اگر هنوز چنین مجوزهایی وجود ندارد ، یک تیم امنیتی برای به وجود آوردن ، اعتبار سنجی و ایجاد راهکارهای امنیتی در نظر بگیریم . نوع CA که شما به بکار خواهید برد ، یک CA  در واقع یک سازمان خصوصی و یا عمومی است که مجوزهای دیجیتالی را ( اغلب در قبال یک مبلغ ) برای تضمین شناسایی ، انتشار میدهد . انواع مختلفی از CA  موجود است که توسط سازمان های مختلف منتشر می شود .   انواع مجوزها دو نوع از مجوزها در جعبه ابزار شبکه IBM استفاده میشود : کاربران و میزبان . مجوزهای کاربر به هر کدام از کاربران بر روی یک شبکه داده میشود که کاربران را قادر می سازد که هر جایی در آن شبکه شناسایی شوند . مجوز های میزبان به سرورها داده میشوند و جهت اجرای برنامه های مرتبط با PKI بر روی سیستم تان لازم میباشند . شما باید بدانید کدام نوع از مجوز را استفاده می کنید ؟ ، چگونه شما مجوزها را دریافت و ارسال می کنید ؟ ، شما لازم دارید که نحوه گذر دادن مجوزها را به جلو و عقب بفهمید ، آیا از E_mail استفاده می کنید ، از FTP  چطور ، از سایرروش ها چطور ؟ شما همچنین لازم است که خطرهای امنیتی روشی را که استفاده میکنید به درستی بشناسید . مجوزها و تاییدیه ی مجوز از مفاهیم اساسی برای پایه ریزی امنیت شبکه میباشند . برای اطلاعات بیشتر در مورد مجوزها قسمت (( مجوزها)) را ببینید . برای اطلاعات بیشتر در مورد CA ها قسمت(( تایید مجوز  )) را ببینید . برای اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی پیکر بندی امنیت بر روی شبکه خود عناوین زیر (( تنظیمات امنیتی جعبه ابزار شبکه IBM )) را ببینید .   زیر ساخت امنیتی شبکه  ( GSI ) جعبه ابزار شرکت IBM از زیر ساخت امنیتی شبکه استفاده میکند تا بتواند به نحو مطمئنی بر روی یک شبکه باز ، ارتباط برقرار نماید . این GSI بر مبنای یک سیستم رمز نگاری ( مجوزهای XS09 ) بنا شده است و شامل سرویس امنیت عمومی می باشد که یک API استاندارد برای سیستم های امنیتی است و توسط IETF بنا نهاده شده است .ملحقاتی به این استانداردها اضافه شده است . GSI از یک کلید عمومی به منظور رمز نگاری استفاده می کند .( که به عنوان رمز نگاری غیر متقارن شناخته می شود ) و این در واقع اصول کارکرد آن میباشد . بسیاری از مفاهیم و مباحث استفاده شده در توصیف GSI از این مطالب ناشی می شود که از رمز نگاری با کلیه عمومی استفاده میکند . قبل از پرداختن به باقی مانده این مبحث ممکن است احتیاج داشته باشد که مفاهیم کلیدهای خصوصی وعمومی و امضاهای دیجیتالی را به صورت بیشتری بررسی و مطالعه کنید . انگیزه اولیه در استفاده از GSI ، احتیاجات ذیل می باشد : تبادلات اطلاعاتی بصورت امن در میان اجزا مختلف یک شبکه – امنیت پشتیبانی شده در مرزهای یک سازمان – انجام احتیاجات کاربران یک شبکه . برای اطلاعات بیشتر درباره GSI مبحث (( نگاهی گذرا بر ساختار امنیتی شبکه )) را بر روی وب سایت : http://www.unix.globus.org/security/overview.html           مشاهده نمایید .         امنیت در سطح پیام امنیت در جعبه ابزار شبکهIBM برپایه سیستم Globus Toolkit version 3 است . Globus Toolkit Version 3 از امنیت در سطح نقل و انتقالات و هم چنین امنیت در سطح پیام پشتیبانی می کند . در صورتی که جعبه ابزار شبکه IBM تنها از امنیت در سطح پیام پشتیبانی می کند . برای اطلاعات بیشتر در مورد پشتیبانی امنیتی Globus Toolkit Version 3 ، وب سایت آنرا در آدرس زیر مشاهده می کنید : Http://www.unix.globus.org/toolkit/3.0/ogsa/doc5/security.html   ملحقات IBM برای شبکه  Clientها جعبه ابزار شبکهIBM  ملاحضات امنیتی globus Toolkit version3 را توسط فراهم آوردن خط مشی های امنیتی قابل پیکر بندی برای Clientها عرضه نموده است . این بدان معنی است که خط مشی های امنیتی برای Clientها را اعلام نموده است . خط مشی های امنیتی IBM به Clientها کمک خواهد کرد تا با استفاده از فایل Xml خط مشی امنیتی خود را تغییر دهند و برای این منظور یک مدل برنامه نویسی استاندارد را ارائه می نماید .   امنیت OGSI در جعبه ابزار IBM ،  OGSI از GSI به منظور امنیت استفاده میکند . ملاحظات امنیتی در مجوزها و کلید آن ذخیره می شود . اعتبار نامه ها انواع مختلفی دارند : کاربر و میزبان . که از نظر تکنیکی در موارد زیر باهم متفاوت هستند : عنوان مجوز –اعتبار میزبان چیزی است که کاربر Root آنرا دارا می باشد و توسط password  محافظت نشده است – اعتبار کاربر به یک شخص داده میشود و توسط کلمه عبور محافظت می شود . یک تفاوت دیگر میان این دو نوع اعتبار نامه در استفاده آنها از فضای امنیتی می باشد . اعتبار کاربر طراحی شده است تا توسط یک شخص استفاده شود . اعتبار میزبان طراحی شده است تا یک سرور را معرفی کند و سازمانی را که میزبان سرور است معین نماید . مکانیزم های برنامه نویسی برای معین کردن آنکه اعتبار مربوط به میزبان است یا کاربر موجود می باشد . برای تخصیص یک پروکسی معتبر شما می توانید هر یک از موارد زیر را جهت پیکر بندی کامل نمایید : استفاده از اعتبار کاربر برای به وجود آوردن پروکسی ، استفاده از اعتبار میزبان برای به وجود آوردن پروکسی . موارد پیکر بندی را چنان انتخاب کنید تا بتواند احتیاجات امنیتی سازمان شما را بر آورده سازد . به طور پیش فرض جعبه ابزار شبکه IBM  با اعتبار کاربر فروخته می شود . (( استفاده از اعتبار کاربر برای پروکسی )) : معمولا اعتبار کاربر در مواقعی استفاده میشود که پروکسی برای Clientها سروری نیاز باشد که در حال اجرای برنامه با مشخصه و مجوز یکسان هستند  . در این مورد یک Client می تواند از خود اعتبار دهی استفاده نماید . مطلب زیر را در هنگامی که از اعتبار کاربر به عنوان پروکسی استفاده می کنید در نظر داشته باشید . کاربران شبکه IBM Grid یا کاربرانی که پروکسی برای آنها اجرا می شود باید از اعتبار نامه ها برای به وجود آوردن پروکسی استفاده کنند . توجه : در OS400 کاربر پیش فرض با شناسه ی کاربری QIBM GRID تعریف شده است – به صورت پیش فرض طول عمر پروکسی 12 ساعت است – پروکسی باید به صورت دستی ایجاد گردد یا نو سازی شود . این موارد پیش فرض پیکر بندی جعبه ابزار شبکه IBM می باشد . نکته : طول عمر پروکسی در هنگام ایجاد آن توسط دستور Grid-proxi-Init قابل گسترش است .       استفاده از اعتبار میزبان برای پروکسی معمولا اعتبار میزبان زمانی استفاده می شود که بخواهیم پروکسی را ایجاد کنیم که در آن clientها و سرور با شناسه های مختلفی در حال اجرا باشند(مجوزهای مختلف ) . در این مورد client می تواند از اعتبار میزبان به منظور اعتبار دهی به سرور استفاده کند . استفاده از راه انداز Grim راه انداز Grim مکانیزمی است که جهت به وجود آوردن و نگه داری یک پروکسی از اعتبار میزبان استفاده می کند . موارد زیر را در هنگام استفاده از Grim برای یک پروکسی در نظر بگیرید : 1) اعتبار میزبان توسط Root (در OS/400 به صورت QSECOFR) در دایرکتوری /etc/Grid Seacurity قرار دارد . 2) راه انداز Grim ، پروکسی را در هنگام شروع به کار سیستم بوجود می آورد. 3) راه انداز Grim ، پروکسی را در هنگام اجرا نوسازی میکند . 4) راه انداز Grim به صورت مخصوص برای Gram و MMJFS طراحی شده است . پروکسی که توسط Grim ایجاد می شود و به نام پروکسی Grim خوانده می شود دارای بخشی اطلاعات مشخص درباره ی خط مشی های Gram است . Clientها باید متوجه این خط مشی ها باشند که بدین معناست که شما باید راه انداز خط مشی صحیح را نصب نموده ویا به طور کلی از آن صرفنظر کنید .   پیکر بندی Grim برای پیکر بندی Grim مراحل زیر را دنبال نمایید : 1) فایل پیکر بندی ( Server-config.wsdd ) را در دایرکتوری زیر قرار دهید : /opt/IBM Grid/app server/installed apps/default node/IBM Grid.ear/ogsa.war/web-inf و در سیستم های OS400 در مسیر زیر قرار دهید : QIBM/user data/webase/ase5/IBM Grid/installed apps/IBM Grid /IBM Grid.ear/ogsa.war/web-inf2.   2) راه انداز Grim باید در قسمت قرار داده شود . و در پارامتر ،قسمت زیر باید اضافه شود : “org.globus.ogsa.impl.Security . grim .Grim Container Handler” اگر این پارامتر موجود باشد باید توسط یک جای خالی به عنوان یک جدا کننده راه انداز دیگری به لیست اضافه شود قسمت زیر یک مثال مرتبط با پارامتر ها و مقادیر می باشد . Value = “ org.globus . ogsa . impl . Security . grim . Grim Contaiuer Handler org. globus . ogsa . impl . Security . grim Grid Container Handler                                                              توجه: این پارامتر و مقدار آن ممکن است به صورت یک خط تنها در فایل دیده شود . 3) یک پارامتر اضافی در قسمت   Global Configurationتخصیص داده و آن را به صورت زیر تنظیم نمایید :   توجه : در OS400 خط  /opt/IBM Grid/bin/globus_Grim     باید به صورت زیر باشد : /Qopen sys/QIBM/prod data/IBM Grid/bin/globus Grim   توجه : این پارامتر و مقدار آن ممکن است به صورت یک خط تنها در فایل دیده شود . این پارامتر ها مشخص کننده برنامه ایست که پروکسی را ایجاد خواهد کرد . همانند نام و مکان قرار گیری پروکسی . 4)سرور را اجرا نمایید یک پروکسی تولید شده و بطور اتوماتیک به روز می شود.   نکات : 1) برنامه باید دارای مجموعه S_bit بوده و باید توسط Root اجرا شده و شامل گروه IBM _ Grid باشد .  2) نام و موقعیت پروکسی باید قابل دسترسی باشد و توسط کاربر IBM Grid با حق نوشتن قابل دسترسی باشد . ( در OS400 قابل اجرا نیست )
    منبع:سلیت تکنولوژی xgrid
    ادامه
     مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی - شیراز , uast_shiraz
     نرم افزار sms sender
      
      
     اگر از سرویس ارسال پیغام کوتاه (SMS) برای تماسهای شخصی و کاری خود در طول روز به دفعات استفاده میکنید و اگر نحوه فعالیت شما طوری است که همواره یک Notebook مجهز به درگاه Infrared در مقابل شما قرار دارد و دستگاه موبایل شما نیز دارای این درگاه میباشد این مطلب برای شما جالب خواهد بود.

     همه ما سختی تایپ کردن یک متن هر چند کوتاه و مختصر را با دستگاه موبایل (تلفن همراه!) خود تجربه کرده ایم و شاید برای همه ما پیش آمده باشد که بر اثر فشرده یک دکمه نابجا در حین تایپ تمام زحمت ما به هدر رفته باشد و مجبور به تایپ دوباره شده باشیم. من که به شخصه گاهی در این شرایط از ارسال SMS منصرف میشوم!
     مایکروسافت برای کاربران ویندوز XP برنامه ای بنام SMS Sender ارائه داده است که این امکان را برای کاربران فراهم میاورد تا پیغامهای خود را با استفاده از کیبرد تایپ و ارسال کنند. وجود یک Phone Book در برنامه و امکان Import کردن دفترچه آدرسهای موجود در دستگاه موبایل نیز بر سهولت استفاده از این برنامه میافزاید.
     دستگاه موبایلی که برای ارسال پیغام با این برنامه ارسال  کردم یک Nokia 8250 بود که بدون نیاز به هرگونه تنظیم خاص، به غیر از فعال کردن Infrared بر روی گوشی، با این برنامه کار کرد و با موفقیت اقدام به ارسال پیغام کوتاه (البته با محدودیت 160 کاراکتر)  نمودم. همچنین همانطور که گفتم این برنامه دارای یک Phone Book نیز میباشد.

     علاوه بر اینکه میتوانیم از طریق Add Contact شماره های مورد نظرمان را به این دفترچه اضافه کنیم:
     این امکان وجود دارد تا شماره های موجود بر روی دستگاه موبایل را با Import به این دفترچه منتقل نماییم که این گزینه نیز با گوشی Nokia 8250 سازگار بود.
     کار با این برنامه بسیار ساده است. کافیست در پنجره اصلی در قسمت Available Devices گوشی خود را انتخاب کنید، در قسمت Destination Number شماره مقصد و در قسمت Body of the Message هم متن خود را تایپ کنید و دکمه Send را بزنید:

     و اما آخرین گزینه ای که به دلیل کارایی، نیاز به توضیح دارد Enable Logging است که درون Options قرار دارد و با انتخاب کردن این گزینه تمام ارسالات ثبت میشوند و با زدن دکمه View Log این امکان فراهم میشود تا تمام پیغامهای ارسال شده را همراه با تاریخ و ساعت ارسال، شماره مقصد و متن ارسال شده مشاهده کنیم.
     در انتها لازم به یادآوری است که مایکروسافت این برنامه را بصورت رایگان، بدون پشتیبانی و به همین صورت که هست ارائه داده است و این بدان معنی است که اگر این برنامه موفق به شناسایی دستگاه موبایل شما و یا ارسال پیغام نشد انتظار هیچگونه کمکی را نداشته باشید!

     * قبل از اینکه این برنامه را متهم به عدم به شناسایی دستگاه موبایلتان کنید ابتدا به Device Manager رفته و مطمئن شوید که دستگاه موبایل شما در قسمت Modems لیست شده است و بعد برنامه را اجرا کنید.
      
     * از این برنامه فقط میتوان برای ارسال پیغام کوتاه از طریق دستگاه موبایل استفاده کرد و نه از طریق مودم

     * سعی نکنید برای ارسال پیغامها از امکان فارسی نویسی ویندوز XP استفاده کنید!
      
     برای دریافت Microsoft SMS Sender اینجا کلیک کنید 611 KB
      
     http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=06a4f997-7f69-4891-8929-37b9041924a2&DisplayLang=en
     ادامه