ایدا ... , zibaazad

ایدا ...

 بی تو یک بوسه ی فراموش شده ام؛ یک شعر پر از غلط؛ یک پرنده ی بی آسمان؛ یک نسیم سرگردان؛ یک رویای نا تمام.
ایدا ... , zibaazad

ایدا ...

مطالبدوستان 7
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت