امین  , yere

امین

 قدرت کلماتت رابالا ببر نه صدایت را !!این باران است که باعث رشدگلهامیشود نه صدای رعد و برق!!
امین  , yere

امین

مطالب

89/02/14 08:01

مردان متأهل؛ بیشترین متقاضیان ازدواج موقت # شقایق...

مردان متأهل؛ بیشترین متقاضیان ازدواج موقت # شقایق

مردان متأهل؛ بیشترین متقاضیان ازدواج موقت
مرجع : خبرگزاری ایسنا
آفتاب:عضو هیأت علمی دانشگاه علامه در همایش زن و پژوهش گفت: باید بیداری جنسی زنان را جدی گرفت چرا كه تحقیقات برون‌‏مرزی و درون‌مرزی نشان می‌دهد كه طی دو دهه گذشته اجتناب ‌‏نا پذیرترین و حساس‌ترین بعد رابطه بین زن و مرد، یعنی رابطه جنسی آنها دستخوش تغییرات عظیم و قابل توجهی شده است .
دکتر علیای زند افزود:امروزه زنان نه تنها خود را موجودی منفعل و وسیله‌‏ای برای ارضای جنسی مردان نمی‌‏دانند؛ بلكه بر رضایت از رابطه جنسی با همسرشان تاكید كرده و آن را یكی از عوامل مهم در تحكیم، ماندگاری و شكوفایی زندگی مشترك خود می‌‏دانند. این استاد دانشگاه با اشاره به پژوهش‌‏های صورت گرفته در مغرب‌‏زمین و تحقیقات گسترده در سنتی‌‏ترین سرزمین‌‏های شرقی نظیر چین و هند افزود: تحقیقات نشان می دهد امروزه زنان نه تنها خود را موجودی منفعل و وسیله‌‏ای برای ارضای جنسی مردان نمی‌‏دانند؛ بلكه بر رضایت از رابطه جنسی با همسرشان تاكید می‌‏كند و آن را یكی از عوامل مهم در تحكیم، ماندگاری و شكوفایی زندگی مشترك خود می‌‏دانند. وی در ادامه بیان كرد: در نگاهی به تاریخ دیده می‌شود كه هر جا قدرت وجود دارد اصرار بر تنوع‌طلبی جنسی نیز وجود دارد و فرد قدرتمند اصرار دارد كه به غریزه جنسی‌اش توجه عمیق‌تری شود، از این رو در طول تاریخ الگوهای مختلفی از رفتارهای جنسی وجود داشته كه هر جا پای قدرت در میان آمده اصرار بر ارضای نیاز جنسی قد علم كرده است. این استاد دانشگاه با بیان این كه معتقد بر فاقد قدرت بودن زن ایرانی نیستم، ادامه داد: قدرت زن ایرانی به گونه‌ای دیگر در صفحات اجتماعی خود را نشان می‌دهد، اما تا كنون تاكید آموزش‌ها به شكل غیرمستقیم بیشتر بر این بوده كه زنان در زمینه جنسی باید منفعل باشند در غیر اینصورت برای آنها حرف در می‌آورند. عضو هیات علمی دانشگاه گفت: اگر دختران ما حالت افسردگی خود را كنار گذاشته و تبسم كنند برایشان حرف در می‌آورند حال در این شرایط اگر بر ارضای نیازهای جنسی‌شان تكیه بكنند وضعیت بسیار بدتر خواهد شد. دكتر علیایی زند با بیان این كه غریزه جنسی در تمام افراد وجود دارد اما میزان و هنر این غریزه در میان افراد متفاوت است، اظهار داشت: زن ایرانی در زمینه مسایل جنسی بیدار شده، اما متأسفانه باورهای اشتباهی در مورد رفتارهای جنسی وجود دارد. وی «بیشتر بودن توان و تمایل جنسی مردان در مقایسه با زنان» را یكی از این باروهای غلط دانست و افزود: با توجه به تمایز میان توان و تمایل جنسی می‌توان گفت كه توان جنسی، یك ویژگی فیزیولوژیكی است كه در این ویژگی زنان بسیار قدرتمندتر از مردان هستند، به گونه‌ای كه قدرت آنها در زمینه ارضای جنسی ثابت شده است. این عضو هیأت علمی دانشگاه زیباترین رویداد را حضور زن و مرد در كنار یكدیگر دانست و ادامه داد: از سوی دیگر تمایل جنسی یك رویداد روانشناختی‌ است كه این تمایلات در میان زنان اجازه قد علم كردن نداشته و با وجودی كه قدرت جنسی فوق‌العاده‌ای داشته‌اند همواره باید بیان می‌كردند كه این نوع روابط را دوست نداشته وچنین میلی درآنها وجود ندارد. به گفته وی در این میان، تمایلات جنسی مرد شكوفا شده، چرا كه امكان این رشد برایش فراهم شده است. دكتر علیایی زند خاطرنشان كرد: بیشترین متقاضیان ازدواج موقت، مردان متأهل هستند. وی با اشاره به تحقیقی پیرامون دختران و پسران 19 تا 21 سال گفت: در این تحقیق از پسران و دختران درباره علت تعدد روابط خود با جنس مخالف سؤال شد كه پسران داشتن وجه اجتماعی و دختران ازدواج را دلیل این تعدد روابط خود بیان كردند . لطفا داغش کنید                     کوروب میفروشم با  20% زیر قیمت        تعداد افراد حاضر       عنوان وضعیت دوستان مردان متأهل؛ بیشترین متقاضیان ازدواج موقت # شقایق  
مردان متأهل؛ بیشترین متقاضیان ازدواج موقت
مرجع : خبرگزاری ایسنا
آفتاب:عضو هیأت علمی دانشگاه علامه در همایش زن و پژوهش گفت: باید بیداری جنسی زنان را جدی گرفت چرا كه تحقیقات برون‌‏مرزی و درون‌مرزی نشان می‌دهد كه طی دو دهه گذشته اجتناب ‌‏نا پذیرترین و حساس‌ترین بعد رابطه بین زن و مرد، یعنی رابطه جنسی آنها دستخوش تغییرات عظیم و قابل توجهی شده است .
دکتر علیای زند افزود:امروزه زنان نه تنها خود را موجودی منفعل و وسیله‌‏ای برای ارضای جنسی مردان نمی‌‏دانند؛ بلكه بر رضایت از رابطه جنسی با همسرشان تاكید كرده و آن را یكی از عوامل مهم در تحكیم، ماندگاری و شكوفایی زندگی مشترك خود می‌‏دانند. این استاد دانشگاه با اشاره به پژوهش‌‏های صورت گرفته در مغرب‌‏زمین و تحقیقات گسترده در سنتی‌‏ترین سرزمین‌‏های شرقی نظیر چین و هند افزود: تحقیقات نشان می دهد امروزه زنان نه تنها خود را موجودی منفعل و وسیله‌‏ای برای ارضای جنسی مردان نمی‌‏دانند؛ بلكه بر رضایت از رابطه جنسی با همسرشان تاكید می‌‏كند و آن را یكی از عوامل مهم در تحكیم، ماندگاری و شكوفایی زندگی مشترك خود می‌‏دانند. وی در ادامه بیان كرد: در نگاهی به تاریخ دیده می‌شود كه هر جا قدرت وجود دارد اصرار بر تنوع‌طلبی جنسی نیز وجود دارد و فرد قدرتمند اصرار دارد كه به غریزه جنسی‌اش توجه عمیق‌تری شود، از این رو در طول تاریخ الگوهای مختلفی از رفتارهای جنسی وجود داشته كه هر جا پای قدرت در میان آمده اصرار بر ارضای نیاز جنسی قد علم كرده است. این استاد دانشگاه با بیان این كه معتقد بر فاقد قدرت بودن زن ایرانی نیستم، ادامه داد: قدرت زن ایرانی به گونه‌ای دیگر در صفحات اجتماعی خود را نشان می‌دهد، اما تا كنون تاكید آموزش‌ها به شكل غیرمستقیم بیشتر بر این بوده كه زنان در زمینه جنسی باید منفعل باشند در غیر اینصورت برای آنها حرف در می‌آورند. عضو هیات علمی دانشگاه گفت: اگر دختران ما حالت افسردگی خود را كنار گذاشته و تبسم كنند برایشان حرف در می‌آورند حال در این شرایط اگر بر ارضای نیازهای جنسی‌شان تكیه بكنند وضعیت بسیار بدتر خواهد شد. دكتر علیایی زند با بیان این كه غریزه جنسی در تمام افراد وجود دارد اما میزان و هنر این غریزه در میان افراد متفاوت است، اظهار داشت: زن ایرانی در زمینه مسایل جنسی بیدار شده، اما متأسفانه باورهای اشتباهی در مورد رفتارهای جنسی وجود دارد. وی «بیشتر بودن توان و تمایل جنسی مردان در مقایسه با زنان» را یكی از این باروهای غلط دانست و افزود: با توجه به تمایز میان توان و تمایل جنسی می‌توان گفت كه توان جنسی، یك ویژگی فیزیولوژیكی است كه در این ویژگی زنان بسیار قدرتمندتر از مردان هستند، به گونه‌ای كه قدرت آنها در زمینه ارضای جنسی ثابت شده است. این عضو هیأت علمی دانشگاه زیباترین رویداد را حضور زن و مرد در كنار یكدیگر دانست و ادامه داد: از سوی دیگر تمایل جنسی یك رویداد روانشناختی‌ است كه این تمایلات در میان زنان اجازه قد علم كردن نداشته و با وجودی كه قدرت جنسی فوق‌العاده‌ای داشته‌اند همواره باید بیان می‌كردند كه این نوع روابط را دوست نداشته وچنین میلی درآنها وجود ندارد. به گفته وی در این میان، تمایلات جنسی مرد شكوفا شده، چرا كه امكان این رشد برایش فراهم شده است. دكتر علیایی زند خاطرنشان كرد: بیشترین متقاضیان ازدواج موقت، مردان متأهل هستند. وی با اشاره به تحقیقی پیرامون دختران و پسران 19 تا 21 سال گفت: در این تحقیق از پسران و دختران درباره علت تعدد روابط خود با جنس مخالف سؤال شد كه پسران داشتن وجه اجتماعی و دختران ازدواج را دلیل این تعدد روابط خود بیان كردند . لطفا داغش کنید                     کوروب میفروشم با  20% زیر قیمت        تعداد افراد حاضر       عنوان وضعیت دوستان مردان متأهل؛ بیشترین متقاضیان ازدواج موقت # شقایق  مردان متأهل؛ بیشترین متقاضیان ازدواج موقت
مرجع : خبرگزاری ایسنا
آفتاب:عضو هیأت علمی دانشگاه علامه در همایش زن و پژوهش گفت: باید بیداری جنسی زنان را جدی گرفت چرا كه تحقیقات برون‌‏مرزی و درون‌مرزی نشان می‌دهد كه طی دو دهه گذشته اجتناب ‌‏نا پذیرترین و حساس‌ترین بعد رابطه بین زن و مرد، یعنی رابطه جنسی آنها دستخوش تغییرات عظیم و قابل توجهی شده است .
دکتر علیای زند افزود:امروزه زنان نه تنها خود را موجودی منفعل و وسیله‌‏ای برای ارضای جنسی مردان نمی‌‏دانند؛ بلكه بر رضایت از رابطه جنسی با همسرشان تاكید كرده و آن را یكی از عوامل مهم در تحكیم، ماندگاری و شكوفایی زندگی مشترك خود می‌‏دانند. این استاد دانشگاه با اشاره به پژوهش‌‏های صورت گرفته در مغرب‌‏زمین و تحقیقات گسترده در سنتی‌‏ترین سرزمین‌‏های شرقی نظیر چین و هند افزود: تحقیقات نشان می دهد امروزه زنان نه تنها خود را موجودی منفعل و وسیله‌‏ای برای ارضای جنسی مردان نمی‌‏دانند؛ بلكه بر رضایت از رابطه جنسی با همسرشان تاكید می‌‏كند و آن را یكی از عوامل مهم در تحكیم، ماندگاری و شكوفایی زندگی مشترك خود می‌‏دانند. وی در ادامه بیان كرد: در نگاهی به تاریخ دیده می‌شود كه هر جا قدرت وجود دارد اصرار بر تنوع‌طلبی جنسی نیز وجود دارد و فرد قدرتمند اصرار دارد كه به غریزه جنسی‌اش توجه عمیق‌تری شود، از این رو در طول تاریخ الگوهای مختلفی از رفتارهای جنسی وجود داشته كه هر جا پای قدرت در میان آمده اصرار بر ارضای نیاز جنسی قد علم كرده است. این استاد دانشگاه با بیان این كه معتقد بر فاقد قدرت بودن زن ایرانی نیستم، ادامه داد: قدرت زن ایرانی به گونه‌ای دیگر در صفحات اجتماعی خود را نشان می‌دهد، اما تا كنون تاكید آموزش‌ها به شكل غیرمستقیم بیشتر بر این بوده كه زنان در زمینه جنسی باید منفعل باشند در غیر اینصورت برای آنها حرف در می‌آورند. عضو هیات علمی دانشگاه گفت: اگر دختران ما حالت افسردگی خود را كنار گذاشته و تبسم كنند برایشان حرف در می‌آورند حال در این شرایط اگر بر ارضای نیازهای جنسی‌شان تكیه بكنند وضعیت بسیار بدتر خواهد شد. دكتر علیایی زند با بیان این كه غریزه جنسی در تمام افراد وجود دارد اما میزان و هنر این غریزه در میان افراد متفاوت است، اظهار داشت: زن ایرانی در زمینه مسایل جنسی بیدار شده، اما متأسفانه باورهای اشتباهی در مورد رفتارهای جنسی وجود دارد. وی «بیشتر بودن توان و تمایل جنسی مردان در مقایسه با زنان» را یكی از این باروهای غلط دانست و افزود: با توجه به تمایز میان توان و تمایل جنسی می‌توان گفت كه توان جنسی، یك ویژگی فیزیولوژیكی است كه در این ویژگی زنان بسیار قدرتمندتر از مردان هستند، به گونه‌ای كه قدرت آنها در زمینه ارضای جنسی ثابت شده است. این عضو هیأت علمی دانشگاه زیباترین رویداد را حضور زن و مرد در كنار یكدیگر دانست و ادامه داد: از سوی دیگر تمایل جنسی یك رویداد روانشناختی‌ است كه این تمایلات در میان زنان اجازه قد علم كردن نداشته و با وجودی كه قدرت جنسی فوق‌العاده‌ای داشته‌اند همواره باید بیان می‌كردند كه این نوع روابط را دوست نداشته وچنین میلی درآنها وجود ندارد. به گفته وی در این میان، تمایلات جنسی مرد شكوفا شده، چرا كه امكان این رشد برایش فراهم شده است. دكتر علیایی زند خاطرنشان كرد: بیشترین متقاضیان ازدواج موقت، مردان متأهل هستند. وی با اشاره به تحقیقی پیرامون دختران و پسران 19 تا 21 سال گفت: در این تحقیق از پسران و دختران درباره علت تعدد روابط خود با جنس مخالف سؤال شد كه پسران داشتن وجه اجتماعی و دختران ازدواج را دلیل این تعدد روابط خود بیان كردند . لطفا داغش کنید 
99
    کامنت بنویسید...