تینا احمدی , tina0068

تینا احمدی

 مهم این نیست که قطره باشی یا اقیانوس، مهم این است که آسمان در تو منعکس شود.
تینا احمدی , tina0068

تینا احمدی

مطالب
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت