طایر  , tayer2

طایر

 هزار سال پس از مرگ من چو بازآیی        ز خاک نعره برآرم که مرحبا ای دوست
طایر  , tayer2

طایر

مطالب

92/03/10 10:03

شتر در خواب بیند پنبه دانه.

شتر در خواب بیند پنبه دانه...
99
    کامنت بنویسید...