نیلو سروش , surush_ahmadi

نیلو سروش

 من مانده ام …و انبوهی از اندوه …و تو بهانه ی چشمانم کمی آرام تر از دیدگانم جدا شو . . .
نیلو سروش , surush_ahmadi

نیلو سروش

مطالب
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت