محمد مرادی , sierra

محمد مرادی

 فریادها مرده اند سکوت جاریست.تنهایی حاکم سرزمین بی کسی است.خدا تنهاست ما که خدا نیستیم پس چرا اینقدر تنها هستیم.
محمد مرادی , sierra

محمد مرادی

مطالب
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت