شیوا مهدوی , shiva_mahdavi

شیوا مهدوی

 زندگی کمدی است برای کسی که "فکر می کند" و تراژدی است برای کسی که "احساس می کند"  شکسپیر
شیوا مهدوی , shiva_mahdavi

شیوا مهدوی

مطالب تصاویر 9
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت