شاهرخ احمدی , shahrokh_gool

شاهرخ احمدی

 هر گاه می خواهی با كسی دوستی كنی، بیشتر از همه چیز ببین كه فهم او چه اندازه است، نیك و بد را در چه می داند، افتخار و اهانت را چه می شمارد
شاهرخ احمدی , shahrokh_gool

شاهرخ احمدی

مطالبدوستان 15

88/01/17 12:41

تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت تو همه راز جهان...

تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت
تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت من همه محو تماشای نگاهت   آسمان صاف و شب آرام بخت خندان و زمان رام خوشه ماه فرو ریخته در آب شاخه ها دست برآورده به مهتاب شب و صحرا و گل و سنگ همه دل داده به آواز شباهنگ   یادم آید : تو به من گفتی : از این عشق حذر كن! لحظه ای چند بر این آب نظر كن آب ، آئینه عشق گذران است تو كه امروز نگاهت به نگاهی نگران است باش فردا ،‌ كه دلت با دگران است! تا فراموش كنی، چندی از این شهر سفر كن!

99
  کامنت بنویسید...
  فاطمه  آریائی , fatemeh_hamed_2006
  دوشنبه 17 فروردین ، 13:06
  بی تو مهتاب شبی باز از آن كوچه گذشتم
  همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم .
  ادامه