پرنیان  , setare_nahid

پرنیان

  گاهی سر می چرخانم و به گذشته نگاه میکنم  چقدر خستگی پشت سرم جا مانده …
پرنیان  , setare_nahid

پرنیان

مطالب
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت