سامان طهرانی , saman_kharabkar

سامان طهرانی

 مائیم و یک عمر زندگی بی یاد خدا ، غرق گناه  مائیم و جواب سوال " ز دنیا برایت شد چه حاصل ؟ "
سامان طهرانی , saman_kharabkar

سامان طهرانی

مطالب
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت