صدف بانو , sadaf_njdi

صدف بانو

 خدانگهدار تا زمانی کهاز  یه مرحله از زندگیم جلو بزنم و وقتی برمیگردم تا کنار شما نگاش کنم افسوسی نداشته باشم..حلال بفرمایید (:  
صدف بانو , sadaf_njdi

صدف بانو

مطالب
مطلب یافت نشد .