رضا بهشتی  , reza_bz

رضا بهشتی

 علی حقه حق با علیه ...
رضا بهشتی  , reza_bz

رضا بهشتی

مطالب

91/10/22 10:47

گیرم گلاب ناب شما اصل قمصر است....

گیرم گلاب ناب شما اصل قمصر است...
گیرم گلاب ناب شما اصل قمصر است / اما چه سود حاصل گلهای پرپر است
 شرم از نگاه بلبل بی دل نمی کنید / کز حجر گل نوای فغانش به حنجر است

 از آن زمان که آیینه گردان شب شدید / آیینه ی دل از دم دوران مکدر است
فردایتان چکیده امروز زندگی است / امروزتان طلیعه ی فردای محشر است

وقتی که تیغ کینه سر عشق را برید / وقتی حدیث درد برایم مکرر است
وقتی ز چنگ شوم زمان مرگ می چکد / وقتی دل سیاه زمین جای گوهر است

وقتی بهار وصله ناجور فصلهاست / وقتی تبر مدافع حق صنوبر است
 وقتی به دادگاه عدالت طناب دار / بر صدر می نشیند و قاضی و داور است

وقتی طراوت چمن از اشک ابرهاست / وقتی که نقش خون به دل ما مصور است
وقتی که نوح کشتی خود را به خون نشاند / وقتی که مار معجزه ی یک پیمبر است

 وقتی که برخلاف تمام فسانه ها / امروز شعله، مسلخ سرخ سمندر است
 از من مخواه شعر تر، ای بی خبر ز درد / شعری که خون از آن نچکد ننگ دفتر است

ما با زبان سرخ و سر سبز آمدیم / تیغ زیان برنده تر از تیغ خنجر است
 این تخته پارها که با آن چنگ می زنید / ته مانده های زورق بر خون شناور است...
99