پیمان  , peyman7882

پیمان

 هر جا که میرویم عشق را پراکنده کنیم ، اجازه بدهیم هر کس به دیدنمان که می آید خوشحال و شادمان و پر امید از پیشمان برود .. این یعنی خوشبختی
پیمان  , peyman7882

پیمان

مطالب
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت