مدیریت و برنامه  نویس  , oldhacker

مدیریت و برنامه نویس

 من ﺗﻮ ﺭﺍ ﻓﺮﻭﺧﺘﻤﺖ ... ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺧﻮبت ! ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﺷﺪﻡ ﺑﻪ ﺭﺳﻢ ِ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻫﺎﯾﺖ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ....!
 مدیریت و برنامه  نویس  , oldhacker

مدیریت و برنامه نویس

مطالب
مطلب یافت نشد .