مهرداد عباسی , newmusic

مهرداد عباسی

 عاشق آن نیست كه طلب یار كند عاشق آن است كه دل را حرم یار كند
مهرداد عباسی , newmusic

مهرداد عباسی

مطالب تصاویر 8
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت