ناصر باصفا , nbstar

ناصر باصفا

 زندگی یک مسابقه نیست , بلکه سفری است که هر قدم از مسیر آن را باید لمس کرد و چشید.
ناصر باصفا , nbstar

ناصر باصفا

مطالب تصاویر 10
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت