مصطفی مهدوی , mostapha_mahdavi

مصطفی مهدوی

 خدایا تو را به خاطر داده ها و نداده ها و گرفته هایت شکر. چون داده هایت نعمت , نداده هایت حکمت و گرفته هایت امتحان است.
مصطفی مهدوی , mostapha_mahdavi

مصطفی مهدوی

مطالب تصاویر 2
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت