محسن محسنی , mohsen_22570

محسن محسنی

 من باور دارم ... که هر چقدر دوستمان خوب و صمیمى باشد هر از گاهى باعث ناراحتى ما خواهد شد و ما باید بدین خاطر او را ببخشیم.
محسن محسنی , mohsen_22570

محسن محسنی

مطالب
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت