یا ماج , lkjasd

یا ماج

 برای رسیدن به دوردست ها باید از نزدیكی ها عبور كرد.
یا ماج , lkjasd

یا ماج

مطالبدوستان 2

89/10/16 11:03

نمودار جریان كار تعریف نمودار جریان كار: عبارت است...

نمودار جریان كار
تعریف نمودار جریان كار: عبارت است از تصویری از مراحل گوناگونی كه برای انجام یك كار از ابتدا تا انتها طی می شود .با كمك نمودارهای جریان كارمی توان علل بوجودآورنده مشكل راروی صفحه كاغذ به آسانی جستجو وپیدا كرد وبا آزمایش های مكرر وتغییر دادن تقدم وتاخر مراحل كار ونیز ایجاد سایر تغییرات لازم مناسبترین شكل جریان كار را كشف كرد. نشانه های مورد استفاده در نمودارهای جریان كار: 1-     عمل یا اقدام : از علامت دایره بزرگ برای آغاز یا پایان هر اقدام استفاده می شود .این نشانه ،معرف انجام كار است .برای مثال نوشتن یك نامه ویا تكمیل یك فرم. 2-     بازرسی وكنترل:             یا از این علامت برای نشان دادن بازرسی ،كنترل،مقایسه وتطبیق آنچه كه صورت گرفته است با معیارهای مورد نظر استفاده می شود.مثل كنترل كیفیت كالایی كه تولید شده است یا بررسی چكی كه صادر شده است . 3-     تصمیم گیری : مانند تصمیم گیری در مورد افزایش تولید،اتخاذ تصمیم در مورد ارسال كالا برای مشتری،تصمیم گیری درباره عدم پرداخت چك 4-     بایگانی ،انبار ونگهداری :                      یا این علامت نشاندهنده نگهداشتن كار بطور موقتی یا دائمی است .برای مثال ضبط نامه در پرونده،نگهداری كالا در انباریا قفسه یا حفظ سند در آرشیو. 5-     تاخیر یا انتظار غیر موجه : ( D ) این علامت نشاندهنده زمانی است كه كار در انتظارمی ماند تا مرحله بعدی آن صورت گیرد .تاخیر موقعی پیش می آید كه به علت شرایط موجود اجرای مرحله بعدی امكان پذیر نباشد،بخشی از كار متوقف می شود .برای مثال نگهداشتن نامه روی میز كارمند،انتظار ارباب رجوع پشت در اتاق رئیس ،منتظر ماندن كشتی جهت تخلیه بار 6-     حركت یا ارسال (جابه جایی)                     یا برای نشان دادن حركت یا نقل وانتقال می توان از نشانه پیكان یا فلش یا دایره كوچك استفاده كرد. این علامت معرف تغییر مكان از جایی به جای دیگر است .مانند ارسال نامه از یك واحد به واحد دیگر،حركت كارگر از پشت یك دستگاه به دستگاه دیگر یا انتقال كالای ساخته شده به انبار. 7-     نشانه های تركیبی : الف – عمل وحركت : هرگاه دو كار بطور همزمان انجام شوند از نشانه های تركیبی استفاده می شود مانند رنگ آمیزی جسمی در حین جا به جایی ب – عمل وكنترل : این علامت معرف انجام بازرسی در حین عمل است مانند وزن كردن شیشه های نوشابه هنگام پر كردن آنها . انواع نمودار جریان كار: الف : نمودار عمودی یا یك ستونه : نمودار عمودی در مواردی بكار می آید كه كلیه مراحل یك كار در یك قسمت یا یك واحد انجام شود .با كمك این نمودار تحلیل گر می تواند به ارتباط های كاری موجود در یك واحد پی برده واز تكرارها وتداخل های وظیفه ای وعملیاتی آگاه شود. ب : نمودار افقی یا چند ستونه : نمودار افقی در مواردی بكار می آید كه مراحل یك كار در چند قسمت یا چند واحد انجام می شود .این نمودار به تحلیل گر كمك می كند تا به نحوه ارتباط ها بین واحد های گوناگون پی ببرد واز تكرارها وتداخل هایی كه در آن واحدها رخ می دهد آگاهی پیدا كند. مراحل بررسی نمدار جریان كار: 1-   تعیین كار مورد نظر : تحلیل گر بایستی كاری را كه می خواهد مورد بررسی قرار دهد،تعیین كند ونقطه آغاز وپایان آن رابطور دقیق مشخص سازد .مثال ثبت نام كردن دانشجو ، اخذ وام از بانك ، استخدام در یك سازمان. 2-     تعیین مراحل كار : تحلیل گر می بایستی از كلیه انجام كار لیستی تهیه كند. 3-   ترسیم نمودار جریان كار در وضع موجود : در این مرحله چنانچه كلیه مراحل كاردر یك واحد انجام شود از نمودار عمودی ودر غیر اینصورت از نمودار افقی استفاده خواهد شد. 4-   تجزیه وتحلیل نمودار : برای اینكه تجزیه وتحلیل نمودار بصورت مطلوبی صورت پذیرد لازم است پرسش های زیر انجام شود: 1-     مشخص نمودن مرحله انجام كار 2-     ضرورت انجام كار 3-     فرد انجام دهنده كار 4-     چگونگی انجام كار 5-     زمان انجام كار یا ترتیب تقدم یا تاّخر كار 6-     مكان انجام كار تنظیم نمودار پیشنهادی : با استفاده از نمودار جریان كاركه حاصل از پرسش های ششگانه است كه بعد از آنها نمودار پیشنهادی تنظیم میشود. سومین ابزار بررسی وكنترل فرم ها تعریف فرم : فرم یكی از ابزارهای برقراری ارتباط است كه برای دریافت اطلاعات خاصی بصورت مكتوب تهیه وتنظیم می شود. انواع فرم ها : فرم ها را می توان برحسب قلمرو استفاده از آنها وهمچنین بر مبنای ماهیت داده هایی كه انتظار می رود از طریق فرم كسب شود طبقه بندی كرد. الف : طبقه بندی بر حسب قلمرو استفاده ك 1- فرم های داخلی (فرم كارآموزی ) 2- فرم های استاندارد (فرم لیست حقوق – برگ مرخصی) ب : طبقه بندی برحسب ماهیت داده ها : 1-     فرم های پرسنلی مانند حكم استخدام 2-     فرم های مالی مانند دفتر روزنامه 3-     فرم های آموزشی مانند كارنامه دانشجو 4-     فرم های تداركاتی مثل فرم خرید 5-     فرم های تعمیراتی ونگهداری وسایل ساختمان 6-     فرم های متفرقه
99