کورش بی رنگ عاشق پاییز و زمستان , korosh550

کورش بی رنگ عاشق پاییز و زمستان

 می نشینم زیر باران،        با دلی پردرد و غمگین،              می سرایم از غمی سخت،            حس درد رفتن تو
کورش بی رنگ عاشق پاییز و زمستان , korosh550

کورش بی رنگ عاشق پاییز و زمستان

مطالب

93/06/30 01:37

گریه های پاییزی

حواست هست؟؟
شهریور است
کم کم فکر باد و باران باش
شاید کسی تمام گریه هایش را
برای پاییز گذاشته باشد
99
    کامنت بنویسید...