محمّد ش , kellleupatra

محمّد ش

 برای بعضی درد ها  نه می توان گریه کرد... نه می توان فریاد زد... برای بعضی از دردها... فقط می توان نگاه کرد و شکست.
محمّد ش , kellleupatra

محمّد ش

مطالب
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت