کامبیز فریدی , kamizzz

کامبیز فریدی

 عشق عبارت است از همه چیز را برای یک هدف دادن و به پاداشش هیچ چیز نخواستن ، این انتخاب بزرگی است ، چه انتخابی!.
کامبیز فریدی , kamizzz

کامبیز فریدی

مطالب
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت