گلی خورشیدی , goli1900

گلی خورشیدی

   خدایا انگونه رنده ام بدار که نشکند دلی از زنده بودنم وانگونه بمیران که کسب به وجد نیاید از نبودنم
گلی خورشیدی , goli1900

گلی خورشیدی

مطالب
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت