رضا  جی ام , ghabetohi

رضا جی ام

 آورده اند: روزی پروانه و مگس بال های خود را عوض کردند،اما باز هم مگس روی زباله بود و پروانه روی گل!!!
رضا  جی ام , ghabetohi

رضا جی ام

مطالب
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت