ارسام اف بی ای , fbi_arsam

ارسام اف بی ای

 www.arsam-strong0451.blogfa.com اهنگ ارسام
ارسام اف بی ای , fbi_arsam

ارسام اف بی ای

مطالب تصاویر 17دوستان 15

90/01/22 14:38

وطن پرست ایرانی{شاهسون های ترک و غیرتمند} فرض الله...

وطن پرست ایرانی{شاهسون های ترک و غیرتمند}
فرض الله بیگ پاشایی طالش میکائیلو رئیس طایفه ی طالش میکائیل
فرض الله بیگ و محمد رضا شاه پهلوی از راست به چپ:ضیائبیگ عیسی لو/مصطفی خان قره داغلو رئیس طایفه ی قره داغلو/امیر اصلان بیگ عیسی لو رئیس طایفه ی عیسی لو/فرض الله بیگ پاشایی رئیس طایفه طالش میکائیلو/حاتم خان گیگلو رئیس طایفه ی گیگلو
                                                       فرض الله بیگ پاشایی
فرض الله بیگ پاشایی پسر پاشا خان طالش میکائیل و از نوادگان کربلایی عبادالله بیگ طالش میکائیل لو استپدر او پاشا خان پاشایی همزمان با برادرش باباش بیگ از روسای طایفه ی خود بود و در حوادث و جریان های اجتماعی وسیاسی منطقه ای و ایلی همدوش برادرش ایفای نقش کرده بود. فرض الله بیگ پس از در گذشت عبدالله بیگ-پسر باباش بیگ در اواخر دوره ی قاجاریه و حدود سی و سه سال از دوره ی پهلوی بر طایفه ی طالش میکائیل سر پرستی کرد یکی از اقدامات خیر خواهانه ی فرض الله بیگ تلاش و کوشش در در راه اندازی دبستان دولتی دولتی در بیله سوار مغان است که در سال 1310 زمینی برای این امر اختصاص داد و ساختمان ابرومندی برای اولین دبستان در این منطقه ساخته شد.مهم ترین رویداد دوره ی کدخدایی او غائله ی فرقه ی دموکرات اذربایجان در سال 1324 بود که بنا به گزارشفرماندار اردبیل ایشان در ان شرایط شخصی وطندوست شناخته شد اگر چه در ظاهر و بنا به مصلحت فرقه یدموکرات نیز حمایت میکرد طبق گزارش های  موجود گزارش های موجود در اسناد و مدارک تاریخی و اداری و اداری فرض الله بیگ طالش میکائیلو در سال 1320 به همراه عدهای از روسایطوایف شاهسون در جلسه ایبا حضور نماینده میر جعفر باقر اف رئیس جمهوری اذربایجان  شوروی شرکت کرده بود در خرداد ماه سال 1324 از سوی کنسول شوروی در اردبیل دستگیر و پس از اقدامات و در سازمان اندکیبعد از بازداشت ازاد شد اما بار دیگر در شهریور همان سال با تهدید و ارعاب کنسول شوروی به اردبیل فراخوانده شد گویا به وی توصیه شده بود که به همراه حاتم خان گیگلو و رستم خان عیسی لو به باکو برونداما او نیز مثل حاتم خان گیگلو از رفتن به باکو خودداری کردفرض الله بیگ پاشایی در طول یک سال حاکمیت فرقه ی دموکرات با احتیاط و محافظه کاری جان خود و خاندانش را از شر و بلای خانمان سوز مزدوران شوروی حفظ کرد و با توجه به اطمینان کارگذاران وقت بعد از فروپاشی فرقه او و برادر زاده اش -فرهاد بیگ از فرماندهان افتخاری تفنگچیان عشایری تحت امر دفتر امور عشایری هنگ پهلوی مستقر در مشکین شهر بودند 
عکس فرض الله بیگ پاشایی رئیس طایفهی طالش میکائیل:

99
کامنت بنویسید...