فاطیما سخدری , fatimaaa_72

فاطیما سخدری

 تڪیـﮧ گـآهَم بآش !  میخـوآهَم سَنگـینی نِگـآه ایـن مَرבمِ حَسـوב شَهـر رـآ تـو هـَم  حـِس کنـی ..  ایـن مَرבم نمیتَـوآننـَב ببیننَـב בست هآی
فاطیما سخدری , fatimaaa_72

فاطیما سخدری

مطالب
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت