دریا     , daryaye_bikaran

دریا

 آنزمان که درکوچه پس کوچه های تاریک زندگی ات تک ستاره ای فانوس راهت نیست، چه غم انگیزاست تنهایی
دریا     , daryaye_bikaran

دریا

مطالب
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت