مرغ باغ ملکوتم   نیم از عالم خاک , chihiro1390

مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک

 یــا رب نــــظـــــــر تـــــو برنگـــــردد  بـــــــرگشتن روزگـــــــــــــــار سهل است ....
مرغ باغ ملکوتم   نیم از عالم خاک , chihiro1390

مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک

مطالب

91/09/8 14:32

حسین وای ....

حسین وای ...

حسین وای وای وای وای وای

چه شد اكبرت؟                                 حســـــــــــــــــــــین
چه شد اصغرت ؟                              حســـــــــــــــــــــین
چه شد پیرهن                                   حســـــــــــــــــــــین
چه شد حنجرت                                 حســـــــــــــــــــــین
ببین زینب  دیر آمد بردند سرت               حســـــــــــــــــــــین


چه شد كشتند                                    حســـــــــــــــــــــین
چه بد كشتند                                                              حســـــــــــــــــــــین
و پا شیدنت                                                               حســـــــــــــــــــــین
به گودال چرا تو را بردنت                     حســـــــــــــــــــــین
بگو چندین مركب رد شد از تنت              حســـــــــــــــــــــین
سرت یا اخا شد از تن جدا                      حســـــــــــــــــــــین
ببینم سرت سر نیزه ها                          حســـــــــــــــــــــین
تنت روی خاك گرم كربلا                     حســـــــــــــــــــــین
تو را چون شده                                حســـــــــــــــــــــین
دلم خون شده                                    حســـــــــــــــــــــین
دو چشمون من                                   حســـــــــــــــــــــین
چو جیهون شده                                    حســـــــــــــــــــــین
چرا تیرها از پشتت بیرون شده                    حســـــــــــــــــــــین
حسین جان چرا سرت رفته است بر نیزه ها     حســـــــــــــــــــــین
ببین حمله كردند سوی خیمه ها                                 حســـــــــــــــــــــین

غریبم حسین
غریبم حسین
99
16
2
3
مرغ باغ ملــکوتم , man_virgo25
دوشنبه 27 آبان ، 13:28
غریبم حسین
ادامه
گلی  نیلوفر , golgaznadiri
جمعه 10 آذر ، 10:24
حسین خود چه شدی
ادامه