چمران محمدی , chamran_f

چمران محمدی

 یادمان باشد که: برای پاسخ دادن به احمق، باید احمق بود!
چمران محمدی , chamran_f

چمران محمدی

مطالب
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت