عرش و فرش   , benjighahri

عرش و فرش

 چون طفل که از خوردن داروست پریشان ،  بی دوست پریشانم و با دوست پریشان
عرش و فرش   , benjighahri

عرش و فرش

مطالب
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت