بانوی بهار  , banooyebahar

بانوی بهار

بانوی بهار  , banooyebahar

بانوی بهار

مطالب
90/10/24 18:49

نماز وتیره چیست ؟...

نماز وتیره چیست ؟
نماز وتیره و آن دو ركعت نافله نشسته است
بعد از نماز عشاء صد آیه از قرآن بخوانند و مستحب است عوض صد آیه سوره اِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ در یك ركعت و
سوره قُلْ هُوَ اللّهُ اَحَدٌ در ركعت دیگر بخوانند
 من در برنامه ای سمت خدا شنیدم
کسانی بیدار شدن براشون سخت هست برای نماز شب ؛ کسانی دوست دارند نماز شب بخوانید
این نماز نشسته ثواب دارد
بعد از نماز عشاء
99
کامنت بنویسید...