بانوی بهار  , banooyebahar

بانوی بهار

 خدایا  شکرت هرچه داده ای نعمت ست  و هرچه گرفته ای حکمت ست و هرچه نداده ای رحمت است
بانوی بهار  , banooyebahar

بانوی بهار

مطالب
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت