وحید  تبریزی , azar_1359

وحید تبریزی

 خدایا به آنان که ادعای عاشقی تو را دارند بیاموز که بزرگترین گناه شکستن دل آدمیان است !
وحید  تبریزی , azar_1359

وحید تبریزی

مطالب
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت