زینب فاضلی , arezoo_heart

زینب فاضلی

 آدمی را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار ،چه بیشتر مردم زشت کردار و نیکو گفتارند.فیثاغورث
زینب فاضلی , arezoo_heart

زینب فاضلی

مطالب
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت