محمد میررحیمی پور , amirm_rahimi

محمد میررحیمی پور

 برسان باده که غم روی نمود ای ساقی...
محمد میررحیمی پور , amirm_rahimi

محمد میررحیمی پور

مطالب

91/03/29 15:43

گوگل ترنسلت گوگل ترنسلت....

گوگل ترنسلت
گوگل ترنسلت.
http://translate.google.com/translate_t
فقط کافیست لینک بالا را در نوار آدرستون کپی کنید تا براحتی بتوانید متون فارسی را به کلیه زبانهای دنیا ترجمه کنید...

99
    کامنت بنویسید...