سربازکوروش  , amin_usf

سربازکوروش

 خودخواه ترین آدمیان کسانی هستند که چشمشان را بر سرنوشت هم میهنانشان بسته اند .   ارد بزرگ
سربازکوروش  , amin_usf

سربازکوروش

مطالبدوستان 3224
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت