علی شمیرانی , alishemirani

علی شمیرانی

 راستی یگانه سکه ای است که همه جا قیمت دارد
علی شمیرانی , alishemirani

علی شمیرانی

مطالب
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت