علی شاکری , alisha1347

علی شاکری

علی شاکری , alisha1347

علی شاکری

مطالب تصاویر 3

96/04/28 01:17

حافظ به تو چه می گوید

به ناامیدی از این در نرو بزن فالی - بود که قرعه دولت به نام ما افتد

ای حافظ شیرازی تو محرم هر رازی به خدا و شاخ نباتت قسم فال من

دراندازی...
99
    کامنت بنویسید...