علی  , ali_khafan20200

علی

 نیست محفلی جز عشق که تبسمت زنده کند...ع.ه
علی  , ali_khafan20200

علی

مطالب

92/06/31 17:51

هر که را عشق تو سرگردان کرد هرگزش چارهٔ آن نتوان...

نوشته درسا برای علی
هر که را عشق تو سرگردان کرد
هرگزش چارهٔ آن نتوان کرد
چارهٔ عشق تو بیچارگی است
هر که بیچاره نشد تاوان کرد
99
کامنت بنویسید...