علی  , ali_khafan20200

علی

 نیست محفلی جز عشق که تبسمت زنده کند...ع.ه
علی  , ali_khafan20200

علی

مطالب

92/04/8 13:15

خوش نیستم امروز انگار که کودکی در انتظار مادرش چشم...

خوش نیستم امروز انگار که کودکی در انتظار مادرش چشم به راه مانده باشد ، دست بر شیشه دنیا چسباده بودم و در تمنای آغوش گرمش... چه افسوس به راحتی نادیده گرفت...شاید شیشه تار بود و شاید بوی فرزندش را نمیداد این کودک دل...سخت است امروز را به صبح فردای تکراری رساندن برای خسته ای چون من ... کاش شیشه میشکست...ع.ه
99
کامنت بنویسید...
پروا  , mojsarkesh
یکشنبه 9 تیر ، 14:25
لایک
ادامه