علیرضا  آبادان شهر خوبان , alamreza

علیرضا آبادان شهر خوبان

 زندگی شهد گلیست زنبور زمان میخوردش آنچه به جا میماند،عسل خاطره هاست....
علیرضا  آبادان شهر خوبان , alamreza

علیرضا آبادان شهر خوبان

مطالب

89/11/24 10:48

صلوات توسل به دوازده امام التماس دعا دوستان گلم صلوات...

صلوات توسل به دوازده امام التماس دعا دوستان گلم
صلوات توسل به دوازده امام

گر تو خواهی كه بیابی زجهان راه نجات بر محمد تو بگو از دل و از جان صلوات
هر چه خواهی تو طلب كن زشهنشاه جهان به علی حیدر و صفدرشه خوبان صلوات
فاطمه باد شفیع خواه تو اندر محشر به قد سرو همان ماه درخشان صلوات
یاد كن از جگر پاره پر خون حسن به رخ انور ان سرو خرامان صلوات
هر كجا نوش كنی آب روان یاد نما به لب خشك حسین شاه شهیدان صلوات
گر تو بیمار نخواهی شوی اندر بر خلق به علی ابن حسین عابد دانا صلوات
علم باقر برساند به تو از دین نبی به همان باقر و آن علم فراوان صلوات
گر نشانی به خود از مذهب جعفر داری به همان مذهب پاك از سر ایمان صلوات
دیدی آن گوشه زندان كه به موسی چه گذشت بر سر تربت ان مظهر ایمان صلوات
گر به دل هست تو را آرزوی قبر رضا به غریب الغربا شاه خراسان صلوات
نور بارد زسر گنبد پر نور تقی به همان گنبد پر نور زرافشان صلوات
یاد بنما تو از آن قامت زیبای نقی عسكری را تو به لعل لب خندان صلوات
گر تو هستی به جهان منتظر حجت دین به همان مهدی غائب شه خوبان صلوات
99
    کامنت بنویسید...