غلامعلی شکوفان , a2190sh

غلامعلی شکوفان

 آنگونه سخن گوی که ذهنت را غرور نگیرد، بدنت آرام باشد و دیگران در آرامش.
غلامعلی شکوفان , a2190sh

غلامعلی شکوفان

مطالب
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت