محمد سبزی , 40chela

محمد سبزی

 كاش در دهكده ی عشق فراوانی بود توی بازار صداقت كمی ارزانی بود كاش اگر گاه كمی لطف به هم می كردیم مختصر بود ولی ساده و پنهانی بود.                         40chela°
محمد سبزی , 40chela

محمد سبزی

مطالب
دسترسی به این قسمت مجاز نمی باشد....بازگشت