مشخصات سوال

آرش كیانیان , alale66
30 دی 86 - 20:45
تعبیر خواب مار چیه؟


- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ
محمد جواد نیکوکار , sizanjavad
86/11/2 (17:36)
www.tkhar.com\sargarmi\tabir\mar.htm
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    86/10/30 (20:47)
محمدبن سیرین گوید: دیدن مار به خواب، دلیل دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. اگر بیند كه با مار جنگ كرد، دلیل است با دشمن خصومت كند. اگر بیند كه مار بر وی خیره شد، دلیل است كه دشمن بر وی غالب گردد. اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر كند. اگر بیند كه گوشت مار خورد، دلیل شاهی است. اگر بیند كه مار به دو پاره كرد، دلیل است كه مال دشمن خورد. اگر بیند كه ماری مرده، دلیل كه آفتی از وی رفع شود. ابراهیم كرمانی گوید: اگر بیند كه ماری سفید بگرفت، دلیل بزرگی بود. اگر بیند كه مار از وی بگریخت، دلیل ضعفِ دشمن است. اگر ماران سیاه بیند، دلیل است دشمن بسیار بود. اگر مار را سبز بیند، دلیل است كه دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بیند، دلیل است دشمن او بیمارگونه بود. اگر مار را سرخ بیند، دلیل است دشمن او معاشر است. اگر بیند كه ماران بسیار پیش او جمع شدند، دلیل است خویشان دشمن او باشند. جابرمغربی گوید: اگر كسی بیند كه از سوراخ دهان یا بینی یا گوش یا ذكر یا مقعد او ماری بیرون آمد، دلیل كه فرزند دشمن او است. اگر بیند كه مار را بگرفت و گزندی به وی نرسید، دلیل است كه بزرگی یابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مار درخواب ده وجه است. اول: دشمن پنهان. دوم: زندگانی. سوم: سلامتی. چهارم: پادشاهی. پنجم: سپه سالاری. ششم: دولت، هفتم: زن. هشتم: مراد. نهم: پسر. دهم: سیلاب .

2.    86/11/1 (00:39)
ma ke hamishe behemon migoftan mar pole
enshalla ke vase shoma bashe :D

3.    86/11/1 (00:43)
enshaalah kheire . vali mar yani doshman dari ye kasi ke ashnate vali doshmanete az jelo doosteo az posht doshman bepa aziz

4.    86/11/1 (01:45)
قدیمیا می گن ثروت و پول زیاد . این بیت هم از قدیم در افواه رایجه : گر که ماری نیش زد بر دست و پایت
درهم و دینار یابی بی نهایت

5.    86/11/1 (04:00)
مار نشانه پول و سروت هنگفتیه که بهت میرسه
ببینم هالا خودت دیدی یا کسی دیگه اگه خودت دیدی که باید یه سور حسابی توکلوب بدیا یادت نره

بدرود<<<بابا پولدار>>>

6.    86/11/1 (09:56)
مار دشمنه مخصوصا اگه یک یا دو تا باشه..پس مراقب برخوردهاتون باشین...
ولی اگه بیشتر از 2تا بود موفقیته...
ضمنا مار بخشی از شخصیت درونی ناشناخته و ناخوداگاه شما نیز هست...مرموز ، تودار ، غافلگیرکننده ،....

7.    86/11/1 (12:33)
tabire servat darad.yani be nesbate khab ba poolo servat marbut mishee.............

8.    86/11/1 (20:56)
drud bar shoma
tabire mar hamishe ,doshmani va ya mal nist,mar be raghib ham tabier mishavad,va baste be range mar ham tabire an tafavot mikonad,
mamolan mar agar sefid bashad pirozy bar raghib emkanpazir ast,va gah andaze mar ham tabire motafavety darad,marhaye kochek va ziyad dar khab didan neshane gereftarihaye fekry ast ke bad az modaty bartaraf mishavand
shad bashid va sabz

9.    86/11/1 (23:36)
فقط بگم که خوب است

10.    86/11/2 (12:15)
فكر كنم دیدن مار درخواب یعنی اینكه شما دشمنی دارید كه مدام به بهتون فكر میكند.پس مراقب خود باشید بهتون نزدیكه

11.    86/11/2 (14:03)
اگر مار توی خونه ات لونه كرد ثروت میاره . اگر مار سیاه بود دشمنی پنهان داری. اگر مار از خونه چیزی برد دلیل بر دزد بود. اگر مار نیش زد از دشمنت به تو زیان است اگر كاری نداشت دشمنت به زیان نمی رساند.