مشخصات سوال

وحید کیمیاگر , greatvahid
4 آبان 88 - 10:08
لیست دانشگاههای خارجی مورد قبول وزارت علوم
اطلاعات بیشتر : خودم تو سایتش رفتم پیدا نکردم.


- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ
پویان عسگری , ashghehaghtala
88/8/10 (20:46)
ضوابط ومقررات عمومی ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجیبه روز شده در تاریخ 19/3/86ماده 1: در این مجموعه، واژه ها و عبارات زیر به جای مفاهیم مشروح مربوط به کار می روند:

1-1- مؤسسه: هر یک از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی خارج از کشور.

1-2- ارزشیابی: تعیین ارزش علمی مدارک تحصیلی صادره از مؤسسات خارجی به مأخـذ یکـــی از مقاطع رسمی مورد تایید وزارت متبوع.

1-3- اعتبارسنجی: تعیین اعتبار علمی مؤسسات خارجی.

1-4- طول تحصیل: زمان متعارف برای تکمیل دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشــد و دکتری که به ترتیب دو، چهار، دو و سه سال در نظر گرفته می شود.

1-5- تحصیلات حضوری: تحصیلاتی که برای انجام آن، مدت حضور دانشجو در محل تـحـصـیل (به استناد گذرنامه) بـیـش ازدو سوم طول تحصیل باشد.

1-6- تحصیلات نیمه حضوری: تحصیلاتی که برای انجام آن، مدت حضور دانشجو در محل تـحصیــل (به استناد گذرنامه)بین یک سوم الی دو سوم طول تحصیل باشد.

1-7- تحصیلات غیرحضوری: به تحصیلاتی اطلاق می شود که در نظام های آموزشی از قـبـیـل: مکاتبه ای1، از راه دور2، مجازی3، الکترونیکی4، مبتنی بر اینترنت 5 و مانند آنهاانجام شده باشد. ضمناً تحصیلات با مدت حضور کمتر از یک سوم طول تحصیل (به استناد گذرنامه) نیز غیرحضوری تلقـی می گردد.

ماده 2: اعتبار علمی مؤسسات (و نیز شعب آنان در سایر کشورها) بر مبنای نظر "مرجع قانونی ذیربط" در کشور (های) متبوع و نظر کارشناسی ادارة کل امور دانش آموختگان تعیین می گردد.

ماده 3: ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی تحت سه عنوان "حضوری"، "نـیـمــه حـضــوری" و "غیرحضوری" انجام می شود. ذکر نظام آموزشی برای تحصیلات "نیمه حـضـــوری" و "غیرحضوری" در ارزشنامه ضروری است.

مـاده 4: مدارک تحصیلی با توجه به مدارک پیش نیاز به شرح ذیل ارزشیابی می شوند.

4-1- مدارک تحصیلی خارجی در سطح کارشناسی که منحصراً از مؤسسات مـعـتـبـــر اخـــذ شده باشند با ارائه مدرک دیپلم رسمی دوره متوسطه قابــل ارزشیابی خواهند بود.

4-2- مدارک تحصیلی خارجی در سطح کارشناسی ارشد یا دکتری از مؤسسات معتبر که مستقیماً و بدون اخذ مدارک تحصیلی قبلی اخذ شده اند بر اساس نظر مدیر کل امــور دانش آموختگان، کمیسیون و یا شورای ارزشیابی و با توجه به نظام آموزشی متعارف در مؤسسه محل تحصیل، فاصله زمانی شروع به تحصیل تا فراغت از تحصیل و در صورت لزوم با ارزیابی توانمندی های علمی، پژوهشی و حرفه ای قابل ارزشیابی خواهند بود.

4-3- در مورد آندسته از دانش آموختگانی که با مدرک دارای ارزش استخدامی و یــــــا معادل، از مؤسسات معتبر مدرک بالاتر اخذ نموده اند، مدرک موردنظر به مأخــــذ مقطع مربوط قابل ارزشیابی است.ارزشیابی مدارک دانشگاههای خارجی توسط وزارت علوم
ضوابط ومقررات عمومی ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجیبه روز شده در تاریخ 19/3/86ماده 1: در این مجموعه، واژه ها و عبارات زیر به جای مفاهیم مشروح مربوط به کار می روند:

1-1- مؤسسه: هر یک از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی خارج از کشور.

1-2- ارزشیابی: تعیین ارزش علمی مدارک تحصیلی صادره از مؤسسات خارجی به مأخـذ یکـــی از مقاطع رسمی مورد تایید وزارت متبوع.

1-3- اعتبارسنجی: تعیین اعتبار علمی مؤسسات خارجی.

1-4- طول تحصیل: زمان متعارف برای تکمیل دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشــد و دکتری که به ترتیب دو، چهار، دو و سه سال در نظر گرفته می شود.

1-5- تحصیلات حضوری: تحصیلاتی که برای انجام آن، مدت حضور دانشجو در محل تـحـصـیل (به استناد گذرنامه) بـیـش ازدو سوم طول تحصیل باشد.

1-6- تحصیلات نیمه حضوری: تحصیلاتی که برای انجام آن، مدت حضور دانشجو در محل تـحصیــل (به استناد گذرنامه)بین یک سوم الی دو سوم طول تحصیل باشد.

1-7- تحصیلات غیرحضوری: به تحصیلاتی اطلاق می شود که در نظام های آموزشی از قـبـیـل: مکاتبه ای1، از راه دور2، مجازی3، الکترونیکی4، مبتنی بر اینترنت 5 و مانند آنهاانجام شده باشد. ضمناً تحصیلات با مدت حضور کمتر از یک سوم طول تحصیل (به استناد گذرنامه) نیز غیرحضوری تلقـی می گردد.

ماده 2: اعتبار علمی مؤسسات (و نیز شعب آنان در سایر کشورها) بر مبنای نظر "مرجع قانونی ذیربط" در کشور (های) متبوع و نظر کارشناسی ادارة کل امور دانش آموختگان تعیین می گردد.

ماده 3: ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی تحت سه عنوان "حضوری"، "نـیـمــه حـضــوری" و "غیرحضوری" انجام می شود. ذکر نظام آموزشی برای تحصیلات "نیمه حـضـــوری" و "غیرحضوری" در ارزشنامه ضروری است.

مـاده 4: مدارک تحصیلی با توجه به مدارک پیش نیاز به شرح ذیل ارزشیابی می شوند.

4-1- مدارک تحصیلی خارجی در سطح کارشناسی که منحصراً از مؤسسات مـعـتـبـــر اخـــذ شده باشند با ارائه مدرک دیپلم رسمی دوره متوسطه قابــل ارزشیابی خواهند بود.

4-2- مدارک تحصیلی خارجی در سطح کارشناسی ارشد یا دکتری از مؤسسات معتبر که مستقیماً و بدون اخذ مدارک تحصیلی قبلی اخذ شده اند بر اساس نظر مدیر کل امــور دانش آموختگان، کمیسیون و یا شورای ارزشیابی و با توجه به نظام آموزشی متعارف در مؤسسه محل تحصیل، فاصله زمانی شروع به تحصیل تا فراغت از تحصیل و در صورت لزوم با ارزیابی توانمندی های علمی، پژوهشی و حرفه ای قابل ارزشیابی خواهند بود.

4-3- در مورد آندسته از دانش آموختگانی که با مدرک دارای ارزش استخدامی و یــــــا معادل، از مؤسسات معتبر مدرک بالاتر اخذ نموده اند، مدرک موردنظر به مأخــــذ مقطع مربوط قابل ارزشیابی است.

ماده 5: مدارک تحصیلی مربوط به برخی رشته های هنری، صنعتی و مانند آنها که علاوه بر دروس نظری، مهارتهای حرفه ای خاصی نیز از سوی مؤسسه محل تحصیل به دانشجویان ارائه می شود، مشروط به اعتبار مؤسسه، بر اساس ضوابطی که به تصویب شورای ارزشیابی خواهد رسید به مأخذ یکی از مقاطع رسمی با قیـد واژة "حرفه ای" قابل ارزشیابی خواهد بود.

ماده 6: حذف واژه "معادل " از مدارک مربوط به مقاطع کارشناسی و بالاتر که قبلاً ارزشیابی شده اند، در صورتتکمیل مقطع بالاتر در مؤسسه معتبر و دریافت مدرک نهائی و یا کسب حداقل هشتاددرصد نـمـره آخرین فرد پذیرفته شده در آزمون ورودی مقطع بالاتر در داخل کشور امکان پذیر است.

6-1- حذف واژه "معادل"آن دسته از مدارک تحصیلات خارجی کـــه قـبــلاً بـه مــأخـــــذ "معادل کارشناسی" ارزشیابی شده حسب درخواست متقاضی با رعایـت دو شرط زیـــــر نیز قابل بررسی است.

- مدرک مورد نظر در سطح کارشناسی باشد.

- طول دوره حداقل چهار سال باشد.

ماده 7: تحصیلات ناتمام حسب ضوابط آموزشی مؤسسه محل تحصیل به صورت ذیل قابل ارزشـیـابـــــــیخواهد بود.

7-1- تحصیلات ناتمام دوره های کارشناسی، در صورت گذراندن حداقل پنجاه درصد واحدهای درسی یا معادل آن در نظام آموزشی سالانه حداکثر به مأخذ "کــاردانـــی" قابل ارزشیابی است.

7-2- تحصیلات ناتمام دوره های" کارشناسی ارشد پیوسته " چنانچه متقاضـی دروس لازم درسطح کارشناسی را گذارنده باشد در صورت تایید کمیسیون و شورا حداکثر بــه مــأخـــذ"کارشناسی" قابل ارزشیابی است.

ماده 8: ارزشیابی مدارک صادره از مؤسسات معتبر، بسته به کشور و مؤسسه محل تحصیل، نظام آموزشی، طول و کیفیّت تحصیل، می تواند حسب نظر مدیرکل،کمیسیون و یا شورای ارزشیابی از طریق ارزیابی توانمندی های علمی، پژوهشی و حرفه ای متقاضی (انجام مصاحبه، اخذ آزمون، برگزاری جلسه دفاعیه، بررسی پایان نامه و رساله، درخواست مقاله و یا بررسی نتایج عملی و قابلیتهـــای حرفه ای) صورت پذیرد.

ماده 9: مدارک تحصیلات خارجی درچارچوب مقاطع رسمـــــی داخــــــل کـشــــور ارزشـیابــــــی می شـــود.کمیسیون های ارزشیابی در تعیین عنوان رشته تحصیلی، رشته و گرایش تحصیلات پیشین را نیز مد نظر قــرار می دهند.

ماده 10: مدارک رشته های مرتبط با "زبان و ادبیات فارسی" از کلیه دانشگاه های خارجی کخ مورد تایید وزارت متبوع باشند با بررسی کیفی برابر ضوابط و مقررات عمومی ارزشیابی قابل بررسی و ارزشیابی می باشد.

ماده 11: ارزشیابی مدارک "زبان خارجی ثالث" بنابه تشخیص کمیسیون و با بررسی کیفی انجام می گردد.

ماده 12: مدارک دوره های شش ساله تحصیل (MVM6 ) در صورت ارایه پایان نامـــه و گذراندن 220 واحد، "دکــتـــــرایعمومی حرفه ای دامپزشکی" و بدون ارایه پایان نامه، "کارشناسی ارشد دامپزشکی" ارزشیابی می گــــــردد.

ضمناً مدارک دوره های پنج ساله دامپزشکی با ارایه پایان نامه، "کارشناسی ارشد دامپزشکی" ارزشیابی می شود.

ماده 13: مدارک دوره (Doctor of Business Administration) DBA چنانچه متضمن دفاع از رساله بوده باشد به ماخذ دکتری و درغیر اینصورت با ارائه حداقل یک مقاله کامل (Full Paper) در زمینه رشته تحصیلی، که متقاضی مولف اصلی آن بوده و در نشریات معتبر دارای نمایه (Index) بین المللی چاپ شده باشد، به ماخذ دکتری قابل بررسی و ارزشیابی خواهد بود.

ماده 14: برای ارزشیابی، ارائه مدارک مندرج در تقاضانامه7 و تکمیل کاربرگه های8 مربوط الزامی است.

ماده 15: هر گونه درخواست تجدید نظر و یا اعتراض در رابطه با عناوین اعطایی در ارزشیابی، صرفاً تا یک سال پس از صدور گواهی قابل بررسی است. صدور ارزشنامه طی این مدت منوط به امضای تعهدنامه مبنی بر اعلام موافقت کتبی متقاضی با رای صادره و نیز پرداخت وجه مربوط به الصاق تمبر (به استناد دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارائی) خواهد بود. بدیهی است پس از صدور ارزشنامه هیچگونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود.
آشنایی با کشور ارمنستان:
ارمنستان همسایه شمال غربی ایران دارای حدود 5/3 میلیون نفر جمعیت می باشد.این کشور بهترین روابط و اشتراکات فرهنگی بسیاری با جمهوری اسلامی ایران دارد.آب و هوای آن معتدل و در زمستان بسیار سرد می باشد. بسیاری ارمنستان را موزه باز در زیر آسمان آبی تشبیه کرده اند زیرا در آن معبدهاقلعه ها و کلیساهای قدیمی زیادی وجود دارد.

مزایای دانشگاههای ارمنستان:

1-تایید مدارک توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری
2-برخورداری دانشگاهها از استانداردهای جهانی
3- پایین بودن هزینه های تحصیل و زندگی
4-امنیت بالای اجتماعی
5-نزدیکی فرهنگی ارمنی با ایران
6-نزدیکی و امکان سفر زمینی به ایروان (هرروز یک تا 2 اتوبوس از تهران به ایروان در رفت و آمدند(
7-قابل انتقال به ایران
8- بدون کنکور و پیش دانشگاهی
9-دوره آمادگی یكساله زبان(زیروکورس) بعنوان پیش دانشگاهی پذیرفته می شود.


معرفی دانشگاههای ارمنستان:

دانشگاههای ارمنستان همگی در شهر ایروان پایتخت این کشور قرار دارند و از شرایط علمی و تحصیلی خوبی برخوردارند.

دانشگاههای ارمنستان عبارتند از:

1- دانشگاه دولتی ایروان:

شامل دانشکده های ریاضیات - انفورماتیک- مکانیک- فیزیک- رادیوفیزیک- شیمی- بیولوژی-زمین شناسی- مطالعات شرق شناسی- زبان شناسی ارمنی- زبان شناسی روسی- الهیات ارمنی- تاریخ - جغرافیا -– حقوق -– روزنامه نگاری - فلسفه -– روابط بین الملل -– جامعه شناسی - اقتصاد - مدیریت
(این دانشگاه از تاریخ 21/6/88 مورد قبول وزارت علوم ایران نیست)

2-دانشگاه معماری و شهر سازی(دولتی):

شامل رشته های معماری و عمران
(شهر سازی)
(تا مقطع فوق لیسانس مورد قبول ایران است)

3- دانشگاه مهندسی پلی تکنیک:

شامل رشته های مهندسی الکترونیک - مخابرات - کامپیوتر- IS- مهندسی پزشکی - (به زبان انگلیسی)
و سایر مهندسی ها به زبان ارمنی

(این دانشگاه مورد قبول وزارت علوم ایران نیست)

4- دانشگاه پزشکی دولتی ایروان :

شامل رشته های پزشکی- دندانپزشکی- داروسازی -– تخصص های پزشکی

@تخصص های پزشکی به زبان انگلیسی در 42 تخصص(چشم- پوست - رادیولوژی - جراحی -گوش - زنان و...)
(این دانشگاه مورد قبول وزارت بهداشت ایران نیست)


5- دانشگاه کشاورزی دولتی ارمنستان :

شامل رشته های زراعت - اصلاح اراضی - علوم دامی - صنایع بسته بندی و غذایی - مدیریت و اقتصاد کشاورزی و دهها رشته دیگر.
در این دانشگاه امکان ارایه دروس در دوره های لیسانس و فوق لیسانس بصورت غیر حضوری وجوددارد.
( تا مقطع دکترا مورد قبول ایران است)

6- کنسرواتورموسیقی:

شامل رشته موسیقی

(به زبان ارمنی )

(تا مقطع فوق لیسانس مورد قبول ایران است))

7- دانشگاه زبانهای خارجی:

شامل رشته زبان و ادبیات روسی و زبان انگلیسی(آموزش - ادبیات)

( تا مقطع فوق لیسانس مورد قبول ایران است)

8 - آکادمی علوم هنر :

شامل رشته های گرافیگ - طراحی - سفالگری - نقاشی - طراحی لباس - شیشه گری و ... (به زبان ارمنی)
( تا دوره دکترا مورد فبول ایران است)

* تدرِیس در دانشگاهها بیشتر به زبانهای ارمنی و روسی و تعداد کمی از رشته ها به زبان انگلیسی است که نیازمند قبولی در امتحان تعیین سطح آن دارد.
* در سال اول برای کسانی که زبان ارمنی یا روسی یا انگلیسی نمی دانند دوره زیروکورس(معادل پیش دانشگاهی ایران) زبان و دروس تخصصی برگزار می شود و پس از قبولی در سال اول دانشگاه ثبت نام می کنند.

9- دانشگاه اروپایی ها :

این دانشگاه که از کیفیت بالای آموزشی برخوردار است شامل رشته های زیر به زبان انگلیسی می باشد:
در مقطع لیسانس: اقتصاد - IT - MBA
در مقطع فوق لیسانس: اقتصاد جهانی - اکولوژی ( محیط زیست ) - بهداشت عمومی - IT - MBA - IS
* برای کسانی که قصذ وارد شدن به دانشگاه دارند دوره زبان انگلیسی یکساله برگزار می شود.
* شهریه سالانه حدود 2000 تا 2500 دلار می باشد.
* این داننشگاه در صورت جا داشتن از خوابگاهی مناسب و جدیدی با هزینه ماهیانه حدود 100 تا 200 دلار برخوردار می باشد.

( تا مقطع فوق لیسانس مورد قبول ایران است)


هزینه ها:

*هزینه كالج زبان(زیروکورس)مهندسی ها بین 1900 تا 2300دلار ومهندسی معماری و عمران حدود2000 تا2500 دلار در سال

* زیروکورس داروسازی و پزشکی و دندانپزشکی حدود3300 تا3700دلار در سال .
*هزینه تحصیل دررشته پزشكی.سالانه حدود 4000 تا 4500 دلار- دندانپزشكی 4500 تا5000 دلار- دارو سازی3000 تا3500دلاردر سال
دوره تخصص پزشكی(روسی یا انگلیسی) شهریه: سالی 4500-5000دلاردر سال
*هزینه دوره فوق لیسانس حدود 2500 تا 3000 دلار در سال
* هزینه دوره دکترا -PHD-حدود 3500 تا 4500 دلار در سال

  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    88/8/5 (23:42)
در سایتشون اطلاعات کاملی ندارن. باید به خود وزارتخونه مراجعه کنید. منم دنبال اطلاعات مشابهی بودم که آرش مجبور شدم خودم حضوری برم.

2.    88/8/8 (00:03)
بهتره به جای مراجعه به وزارت علوم كه چیزی جز اتلاف وقت نیست، ابتدا به یك موسسه‌ی معتبر اعزام دانشجو مراجعه كنید. كشور و دانشگاه مورد نظرتون كه سازگاری بیشتری با شرایط شما داشته باشه رو انتخاب كنید و بعد می‌تونید با یك تماس تلفنی با امور دانشگاه‌های خارجی وزارت علوم، از معتبر بودن مدرك دانشگاه مورد نظر در ایران اطلاع پیدا كنید...

اما شما هرقدر هم تحقیق كنید باید یك درصد جزئی ریسك هم درنظر بگیرید چون تا جایی كه بنده اطلاع دارم دانشگاه‌های زیادی بخصوص در كشورهایی نظیر مالزی و هند و شرق اروپا نظیر اوكراین، مدام در لیست سیاه وزارت علوم قرار می‌گیرند و مجدداً معتبر می‌شوند! بنابراین ممكنه در حال حاضر مدرك یك دانشگاه معتبر شناخته بشه اما چند سال بعد كه تحصیلات شما تموم شد، مدرك دانشگاهی بی اعتبار بشه!

واقعاً ملاك‌ وزارت علوم برای پذیرش و تائید مدارك دانشگاه‌های خارجی غیرقابل پیش بینی هست... البته اگر ملاكی وجود داشته باشه!