مشخصات سوال

آسورا آسورا , asouras
6 مهر 88 - 13:20
خواب ماهی قرمز ظاهرا مرده
اطلاعات بیشتر : چند وقت پیشا خواب ماهی قرمز دیدم گمونم 3 تا که بیرون آب و روی زمین بدون حرکت بودند. ظاهرا مرده بودن. ماهی قرمز با ماهی های عادی که خوراکی اند تعبیرش فرق داره؟


- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ
خاتون  , simineh336
88/7/6 (14:12)
دیدن ماهی در خواب نیکو است بخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید که شنا می کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می کنند تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد. اگر آب متعفن باشد و در آن ماهیان خوش رنگ و زیبا شنا کنند خوب نیست چرا که خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد. آب متعفن نشان بیماری و حبس و محکومیت است. ماهی سفید بخت و اقبال است ، ماهی زرد طلائی پول و مال و ثروت است و ماهی سرخ فر و شکوه است. اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد. اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می رسید. اگر ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می شوید.
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    88/7/6 (16:08)
بر گفته ی حضرت صادق (ع) : ماهی بر 5 وجه است :
1.وزریر 2.لشکر 3.دختر 4.غم واندوه 5.کنیز
رنگ قرمز هم : بر گفته ی ابن سیرین : برای مردان رنج و ناراحتی و برای زنان خوب است .
و بر گفته ی حضرت صادق (ع) : پرخاش و دعوا و دشمنی است.

2.    88/7/7 (13:50)
سلام دوست عزیز

اگر در خواب بینی مرغ و ماهی ، اگر بر کس نگویی پادشاهی .
شاد شاد شاد باشید