مشخصات سوال

  , nazarat
4 مهر 88 - 11:32
نوع حکومت فدرالی چگونه است؟
اطلاعات بیشتر : دولت فدرال چگونه دولتی است؟
ارکان و تشکیلات و نبروهای نظامی دز آن چگونه است؟
فدرال آمریکا یا دولت های فدرال خاورمیانه چه تفاوتی دارد؟- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
ایران ازاد , shp_zh
88/7/6 (20:01)
دولت فدرال با مثال امریکا. به دولتی میگویند که چند ایالت مستقل با هم کنار میایند و یه قانون اساسی مینویسند و بخشی از اختیارات خود را به دولت مرکزی واگذار میکنن.در امریکا مسایل سیاست خارجی نظامی پولی در دست دولت مرکزی است که تنها او میتواند در این مسائل سیاستگداری کن.اما هر یک از ایالات میتوانند قوانیین مربوط به مجازاتها رفت و امد ها موارد جرم را تعیین کنند.مثلا ممکن است در یک ایالت یه عمل جرم باشد و در دیگری نه.اما هیچکدام نیروی نظامی مستقل ندارند.سربازی و دستور جنگ تنها در دست دولت مرکزی است.البته سریاز گیری در امریکا تقریبا از حالت سنتی خارج شده یعنی سرباز در ازای خدمتش پول در یافت میکند.اما متوجه نمیشوم منظورت از دولت فدرال در خاورمیانه چیست.؟کدام کشور خاورمیانه فدرال است .خاورمیانه خیلی هنر کند از حالت دیکتاتوری میتواند خارج شود که نمونه ان اسرائیل ترکیه است که دموکراسی دارند .بقیه یا رسما پادشاهیند یا در ظاهر ریس جمهور دارند اما قدرت در دست یه نفر است و حق انتخابی نیست.ایران هم مثل همیشه با هیچ تئوری و رویکردی جور نیست.این طنز نیست .واقعا ایران در هیچ رویکرد علمی شناخته شده ای قابل برسسی نسیت که اینجا جای بحثش نیست.سوئیس هم فدرالی است البته به جای ایلات از کلمه کانتون استفاده مشود.
  • .100%

پاسخی ارسال نشده است.