مشخصات سوال

هیرو  آرچر , mediaaa
21 شهریور 88 - 11:19
تعبیر خواب اسب چیه؟
اطلاعات بیشتر : چند تا اسب آروم و اهلی...فکر کنم قهوه ای بودن...
پیشونیه یکیشون رو هم نوازش می کردم- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ
امیر  , oa_amir
88/6/29 (16:56)
دیدن اسب در مجموع بسیار نیکو است. معبران اسلامی نوشته اند که دیدن اسب عربی در خواب نشانی است از عزت و جاه و مقام . اگر کسی ببیند که بر اسب نشسته و اسب رام او می باشد و به سهولت فرمان می برد نشان آن است که بیننده خواب به جاه و مقام می رسد و به سهولت کامروا می گردد ولی اگر اسب نا آرام و خروشنده بود به زحمت و تلاش بسیار پیروزی حاصل می شود. در مجموع اسب کام است و مراد و مقصود. نفایش الفنون نوشته اسب ولایت و دولت است و در عین حال زن. نفایس الفنون تصریح دارد که اگر کسی در خواب بر اسب سفید نشسته باشد پادشاهی یابد. معبران به طور عموم دم اسب را به خدمتکاران تعبیر کرده اند یا کسانی که از شما حرف شنوی دارند و یا فرمان می برند. در همین زمینه ابن سیرین می گوید اگر دیدید اسبی دارید که دم پر پشت و انبوه دارد نشان آن است که عده ای زیاد از شما اطاعت و پیروی می کنند. چنان چه دیدید اسبی در اختیار دارید که فاقد زین یراق و نمد و دهنه است گواه نقصان در پیروزی شما است. در میان رنگ های اسب که می شناسیم، اسب زرد و سمند چندان نیکو نیست چه این که بر بیماری دلالت دارد. اسب با رنگ غیر معقول نیز توفیق کاذب است. اسب سفید شرف و عظمت است. اسب سیاه امری است مخاطره آمیز و کاری است دشوار که سر راه شما قرار می گیرد.سوار بودن بر اسب نیکو است اما فرود آمدن از اسب خوب نیست مگر این که اسب زرد باشد در این صورت به شما نوید می دهد که از بیماری شفا می یابید. درصورتی که بیمار باشید. نوشته اند اسب سبز دین داری است و چنان چه کسی بر مادیان سبز رنگی نشسته در آینده با زنی متقی و پرهیزگار و دین دار رو به رو می شود . معبران مادیان را به زن تعبیر کرده اند و کره اسب را فرزند. اجتماع اسبان نشان نزول باران است. از حاجظ نقل شده که اسب در خواب هوای نفس بیننده خواب است. چه مراد و خواست هم نوعی هوای نفس است. هر چه اسب سرکشتر باشد هوای نفس بیشتر و هر چه اسب رام تر باشد تسلط بر نفس آسان تر است و یحتمل کام جویی ممکن تر. باز می گوید اگر دیدید اسبی ناشناخته از خانه بیرون آمد از آن خانه کسی می میرد.
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    88/6/22 (12:50)
دیدن اسب در خواب هوای نفس است و هرچه اسب سر کشتر هوای نفس بیشتر.و هر چه رامتر تسلط بر نفس اسانتر.

2.    88/6/23 (23:09)
هانی جون اگر کسی ببیند بر اسبی برهنه سوار است مصیبت ومعصیت و گناه او بیشتر خواهد بود ولی چنانچه ببیند اسب برهنه بود اما رام شد دلیل بزرگی و شرف اوست اگر ببیندبراسبی سوار است و اسب همچون پرنده بال دارد و میپرد شرف و بزرگی در دین و دنیا پیدا میکند و ممکن است به سفر برود (ازتعبیر خواب ابن سیرین)

3.    88/6/29 (08:11)
residan be jaygah v magham_albate age savar bar asb bashi ya asb dar farmane shoma bashad.khosh shansii