مشخصات سوال

سکوت رهایی بزرگ  , zeinabkhanoum
18 مرداد 88 - 09:00
تعبیر دیدن موش تو خواب چیه؟


- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
محسن عبداللهی , mohsen1400
88/5/18 (09:18)
توی اینترنت بگرد توی سایت های تعبیر خواب
  • .100%

بهترین پاسخ از نظر تیم متخصصین طبقه
عبدالله خاوری , abdollah_khavari
88/5/18 (19:23)
همان طور که دوستون گفت موش دزد است و یک دزد خانگی است و معبران آن را به زنی دزد و خائن و زیان کار و غیر قابل اعتماد تشبیه کرده اند. ابن سیرین نوشته موش زنی به ظاهر مستوره اما در باطن مفسده. اگر بیننده خواب موشی ببیند با چنین زنی سر و کار پیدا می کند و اگر این موش در خانه خودش باشد نوشته اند زنی با این پلیدیها در خانه اش هست یاحضور پیدا خواهد کرد. اگر سوراخ موشی ببینید مالی از شما برده می شود که می دانید چه کسی برده ولی نمی توانید ثابت کنید که او ربوده و سارق مال شما یک زن خاظن است. اگر موش در اتاق شما باشد زنی دزد اهل خانه شماست که نباید به او اعتماد داشته باشید. اگر در خواب موشی از پاچه شلوار شما افتاد و گریخت و رفت زنی فاسد و فاجر را از خودمی رانید و دور می کنید.
موفق باشید.
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    88/5/18 (16:56)
دیدن موش در خواب یعنی اینکه با زنی سرو کار دارید که اگر در خانه خودش باشد زنی پلید است. اگر موش در اتاق شما باشد زن دزد اهل خانه شماست که نباید بهش اعتماد کرد و باید انرا از خانه دور کرد