مشخصات سوال

رژان                  بوی خوش باران , aynaz_tanaz55
5 اردیبهشت 88 - 12:14
مقاله در مورد بهترین راه آداب و معاشرت با مردم چیست
اطلاعات بیشتر : چگونه با مردم عزیز ایرن دوستی بر قرار کردن با گناه آلوده نباشد


- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
علیمحمد نجفی , amnajafi
88/2/5 (13:07)
سلام دوست من


چند قانون آداب معاشرت

كافیست نگاهی به دور و اطراف خود بیانـدازیـد تـا مـتوجه شوید در جامعه ما تنها شمار اندكی از افراد متشـخـص و با نزاكت بجای مانده است. در روزگـاران پیـشـیـن به آداب ,و نزاكت اجتماعی بهای بیشتری داده می شد. اما افسوس كه جامعه امروز دستخوش تحولات گوناگونی گشته است.

مقصود من آن نیست كـه مـردم بـاید هـمـانـنـد ربـات آداب معاشرت را یك به یك و مـو بـه مـو، بـرده وار رعایت و اجـرا كنند بلكه رعایت برخی آداب پسندیده بشما كمك خواهد كرد تا شان و منزلت اجتماعیتان ارتقا یابد. مـن نـكاتـی را گرداوری كرده ام كه می تواند شما را از یك فرد عامی به یك انسان متشخص و جنتلمن تبدیل كند. با رعایت این نكات ساده به شما اطمینان میدهم كه دیگران شما را در زمره افراد با اصل و نسب و فرهیخته قرار خواهند داد.شخصی كه دیگران آرزوی معاشرت و شراكت با وی را دارند. و لازم به ذكر نیست كـه هـمـواره خـانـم ها از ملاقات با یك مرد متشخص خوشنود خواهند شد.

1- همیشه مودب باشید

اگـر هـم از كـسی خوشتان نمی آید نیازی نیست كه شان و منزلت خودتان را تا سطح اجـتمـاعی آن فرد تنزل دهید. مودب و با نزاكت بـاشید تـا بـرتـری خـود را نـسـبـت بـه آن شخص ثابت كنید.

2- هیچگاه دشنام ندهید

دشنام و ناسزاگویی مطلقا ممنوع می باشد. چون نشان دهنده آن است كه شما قادر نیستید برای بـیـان عقاید خودتان از واژه ها ولغات مناسبتری بهره بگیریـد. از آن گذشته لاابالیگری همیشه دور از نزاكت و ادب می باشد.

3- با صدای بلند صحبت نكنید

هنگامی كه با صدای بلند صحبت میكنید، بـاعث بالا بردن سطح استرس میان اطرافیان خود میگردید. بـلند صحبت كردن بیانگر آن است كه شما قادر به بحث منطقی با دیگران نـیـستید و عجز شما را در استدلال معقولانه نشان می دهد و آنكه می خـواهـیـد حرف خودتان را با توسل به زور وخشونت به كرسی بنشانید . هـمـچـنـیـن بلند صحبت كردن سبب جلب توجه اطرافیان میگردد البته توجه منفی.

4- كنترل خود را از دست ندهید

زمانی كه شما كنترل اعصاب خود را از دست میدهید و از كوره در میروید به همه نشان می دهید قادر به كنترل احساسات و هیجانات خود نمی باشید. وقـتـی هم كه شما از كنترل رفتار خودتان عاجز می بـاشیـد، چـگونـه قـادر بـه كـنـترل چیز دیگری خواهید بود؟ همواره خونسردی خود را حفظ كنید (كار آسانی نخواهد بود اما به زحمتش می ارزد).

5- به دیگران خیره نشوید

زل زدن به دیگران و چـشـم چـرانـی نوعی تعرض به دیگران محسوب می گردد. شما كه نمی خواهید بی جهت دیگران را مرعوب خود سازید؟

6-صحبت كسی را قطع نكنید

پیش از آنكه اظهار عقیده ای بكنید، اجـازه دهـیـد صـحـبت دیگـران بـه پایان برسد. میان صحبت كسی پریدن نشانه بی نزاكتی و عدم برخورداری از مـهـارتـهای اجـتـمـاعـی فرد می باشد. اگر نمی خواهید خودبین و از خود راضی بنظر آیید، هیچگاه صحبت كسی را قطع نكنید و هرگاه كه ناچار بـه انـجـام ایـن كـار شـدیـد حتـما بـا گـفـتـن جـمله "معذرت می خواهم"، اقـدام بـه انـجام آن كار كنید. مـودب بـودن بـه مـفـهـوم آن اسـت كـه بـرای موقعیت، عقاید و احساسات دیگران احترام قائل شویم.

7- همیشه وقت شناس باشید

مهم است كه به وقت دیگران احترام بگذارید.سـر مـوقـع در جـلسات، قـرار مـلاقـات هـا، موقعیت های شغلی و اجتماعی حضور یابید. هـمچـنـین یك فرد متشخص می داند چه زمانی باید میهمانی را ترك كند.

8- اسرار زندگی خصوصی خود را فاش نسازید

آبرو، شرافت، صداقت و بصیرت بـزرگـتـریـن و مـهـمـتـرین عـامـل برای حفظ اعتبار یك فرد متشخص می باشد. جزئیات زندگی عشقی شما باید محرمانه باقی بمانند. بـنـابـراین هرگاه شخصی در مـهـمـانی شـروع بـه سـخن چیـنـی كرد، از اعـتماد مـعشوقتان سوء استفاده نكرده و صحبتی در رابطه به زندگیتان به میان نیاورید.

9- آب دهان نیاندازید

اغلب مـردها ایـن كـار را بطور ناآگاهانه انجام می دهند. آب دهـان انداختن بسیار زننده بوده و بی شخصیتی فرد را میرساند. هیچگاه آب دهان نیندازید مگر آنكه بخواهید ثابت كنید انسان بی نزاكتی هستید.

10- حرمت بزرگترها را نگاه دارید

در واقع شما باید همانطور كه دوست دارید مورد احترام دیگران باشید خود نیز به دیگران احترام بگذارید. من به این علت بزرگترها را مـورد تـاكید قرار دادم كه امروزه جوانان خیال می كنند همه چیز را می دانند و از همه چیز سر در میاورند و در واقـع خـود را عـقـل كل میدانند اما اینطور نیست. كافیست به 5 سال پیش خود بیاندیشید.....یقینا شما امروز بسیار باهوش تر و با تجربه تر شده اید. اینطور نیست؟ بـا آنـكـه 5 سـال پـیـش نـیـز فكر میكردید همه چیز را میدانید.

11- به اشتباهات دیگران نخندید

این یكی از پست ترین كارهای است كه كسی ممكن است انجام دهد. هـنـگـامـی كـه شما اشتباهی مرتكب میشوید و یا خراب كاری میكنید تنها انتظاری كه از دیـگران دارید آن است كه اشتباهات و خطاهای شما را برویتان نیاورند و از آنها چشم پوشی كنند. از آن مهمتر شما را بواسطه آنها مورد تمسخر قرار ندهند.

12- كلاه خود را از سر بردارید

شاید امروزه این رسم دیگر هوادار نداشته باشد. شما می بـاید كـلاه و هـر آنـچه بر سر دارید را به هنگام داخل شدن به منزل از سر خود بردارید. از آن گـذشـتـه هیچگاه با كلاه بر سر میز شام ننشینید چون اینكار نشانه بی نزاكتی مفرط می باشد.

13- پیش از صرف غذا منتظر بمانید همه میهمانان سر جایشان بنشینند

زمانی كه برای صرف غذا سر میز نشسته اید، باید منتظر بمانید تا تمام میهمانان كاملا سـر جایشان بنشینند و آماده صرف غذا گردند. هـمـه افـراد بـاید در یك زمـان شـروع بــه صـرف غذا كنند. این نكته اگرچه مـوشـكـافـانـه بـنـظـر مـی رسد، اما بسیار حائز اهمیت میباشد.

14- فخر فروشی نكنید

هیچ كس از آدم لاف زن خوشش نمی آید. در هنـگام گـفـتـگو دربـاره مـسایـل مـالی به دارایی های خود اشاره نكرده و ثروت خود را به رخ نكشید.

15- به ساعتتان نگاه نكنید

هنگامی كه در یك جمع و محفلی می باشید، مدام به ساعت خود نگاه نكنید مگر آنكه بـلافـاصله قصد ترك آن محل را داشته باشید. وقتی به ساعتتان نگاه می كـنـیـد دیـگران اینگونه برداشت میكنند كه شما خسته و بی حوصله گشته اید.

آیـیـن جوانمردی

علاوه بر دستورات فوق مردان متشخص باید در حضور یك خانم محترم از قـوانین ذیل نیز پیروی كنند. شـاید دوران جـوانمردی بـسر رسـیده بـاشـد امـا هـنـوز كـاملا از میان نرفته است. شمـا جـزء مـعدود افرادی باشید كه ایـن رسوم را هـمـچـنـان زنـده و پابـرجـا نـگاه میدارند.

1- همیشه در را برایش باز كنید

این شـایـد مـهـمتـرین قـانون آداب مـعـاشرت برای مردان باشد. خواه او در حـین ورود بـه خودرو شما، رستوران، باشگاه و یا هر جای در دار باشد، در را هـمـیـشه باید برایش باز نگاه دارید تا او عبور كند.هرگاه چندین در وجود داشت یك به یك آنها را برایش بگشایید.

2- كمك كنید كتش را بپوشد

همواره به همسر خود در تـن كـردن كـت و یـا اوركـتـش كـمك كنـید. این عمل ساده و در عین حال موثر می باشد.

3- كمكش كنید بنشیند

هرگاه یك خانم تنها و بـدون هـمـراه خـواسـت كنـار شـما بـنـشیـند، مهم است با بیرون كشیدن صندلی و بازگرداندن آن بسمت جلو ( الـبـته وقـتـی آن خانم كاملا روی صندلی نشست) به وی در نشستن روی صندلی كمك كنید.

4- جای خود را به او بدهید

هرگاه خانمی نزدیك میز غذا آمد و یا در اماكن و وسائط نـقـلیـه عـمـومـی وارد گـشـت و صندلی خالی موجود نبود، شما باید برخیزید و جای خود را وی تقدیم كنید.

5- از جای خود برخیزید

همیشه هنگامی كه خانمی به اطاق وارد و یا از آن خارج می گردد از جای خود برخیزید و یا حداقل هنگام ورود از جای خود برخیزید.

6-دستان او را بگیرید

در میهمانی ها و موقعیتهای اجتماعی باید دست خود را به همسرتان تـقدیـم كنـید كه نشانه صمیمیت بیشتر می باشد اما وقتی بروی سطح ناهمـوار قدم میزنید باعث كمك به وی می شود خصوصا زمانی كه او كفش پاشنه بلند به پا كرده باشد.

7- نیازهای او را جویا شوید

با آنكه این كار را اكثر مردان انجام می دهند، امـا بـاز كـمـك زیـادی به متشخص بودن ما می كند. هنگامی كه در موقیتهای اجتماعی می باشید، هـمـواره از وی بـپرسید كه آیا نـوشیـدنـی و یـا غـذا میل دارد كه برایش بیاورید. به او نـشـان دهـیـد كـه بـه آسـایـش و نیازهای وی اهمیت قائل هستید.

8- اگر چیزی از دستش به زمین افتاد به وی باز گردانید

هـنگامـی كـه خـانمی چیزی از دستانش به زمین افتاد آن را از روی زمین برداشته و بـه وی بـدهیـد. خـواه آن چـیز دستكش باشد و یا انكه پوشه پرونده یا یك اسكناس. الـبـتـه حتما از ناحیه زانو خم شوید و نه از كمر.

9- در راه پله كنار، خانم راه بروید

هیچگاه در راه پله پشت یك خانم حركت نكنید. خصوصا وقتی دامن كوتاه پوشید باشد. كنار و یا اندكی جلوتر از وی حركت كنید. ایـن قـانـون در هنـگـام عبـور از پیاده رو نیز باید رعایت گردد. همچنین هیچگاه یك خانم را از فاصله نزدیك تعقیب نكنید.

10- از قسمت بیرونی پیاده رو حركت كنید این به خانـم هـمراه شـما اجـازه می دهـد كه از رفـت و آمـد خـودروها دور گـردد. هـرگاه خـودرویی نـاگهان از كنـار شـما عبور كرد و آب كنار خیابان را بسمت شما پاشـیـد، ایـن شما هستید كه خیس خواهید شد و نه خانمتان. میدونم..میدونم.اما این بهایی است كه شما برای متشخص بودن باید بپردازید.

11- در حضور یك خانم سیگار نكشید

هیچگاه در حضور یك خانم سیگار نكشید مگر آنكه پیش از آن از وی اجازه گرفته باشید.

12- هرگاه بسته ای به همراه داشت برایش حمل كنید

ایـن كـار به او نشان میدهد كه شما برایش احترام قائل هستید و آسایش و راحتی وی را خواستاریدده فرمان آداب معاشرت
نشست های اجتماعی بخش مهمی از كار را تشكیل می دهند. در این گردهمایی هاست كه می توان به همراه دوستان تفریح كرد،‌ با مشتری های جدید آشنا شد و قراردادهای مختلف بست.

اما از سویی دیگر این نشست ها می توانند دام هایی خطرناك باشند. كافی است بیش از حد احساس راحتی كنید و خودمانی شوید، قوانین پنهان اجتماعی را زیر پا بگذارید و در نتیجه به راحتی خود را نابود كنید، در حالی كه هیچ وقت نمی فهمید چرا؟

در متن زیر ده دستور آداب معاشرت آورده شده، که توصیه می کنیم به دقت آنها را بخوانید و سعی كنید به اندازه بیماری وبا از آنها دوری كنید. اگر همكاران بی احتیاطتان می خواهند به این محدوده ممنوعه پا بگذارند، به خودشان مربوط است ولی بهتر است شما حواستان را جمع کنید كه درگیر چنین دردسرهایی نشوید.

عدم توجه: روی برگرداندن از شخصی كه در حال صحبت با شماست، نشانه بی ادبی است. بذل توجه یكی از اصلی ترین نشانه های آداب معاشرت، و بهترین تمجید از طرف مقابل است. برای كسب نتیجه بهتر، می توانید با حالت های مختلف صورت و بدن حركات بدن نشان دهید كه به بحث علاقه مند هستید.
شـُل دست دادن: این حركت نشان دهنده عدم اطمینان شما به خود است. به نرمی دست بدهید. این كار بیانگر اعتماد به نفس، خونگرمی،‌ گشاده رویی و صداقت است. ولی مراقب باشید زیاده روی نكنید و دست طرف مقابل را خیلی محكم نفشارید، چون آن وقت فكر می كند كه شما آدمی سلطه جو و طالب برتری هستید.
پشت كردن به دیگری: زبان بدن (ایما و اشاره ها) شما می تواند شخصیتتان را نشان دهد. اگر به خوبی با همكار خود برخورد نكنید، اعلام كرده اید كه هیچ علاقه ای به صحبت ندارید. این كار به نوعی توهین است و می تواند منجر به ایجاد احساسات و تفكرات منفی و حتی خصمانه دیگران نسبت به شما شود.


سیگار كشیدن: امروزه، در بیشتر قرارملاقات های عمومی از سیگار كشیدن به شدت اجتناب می شود. امتحانش مجانی است؛ در جمع سیگار آتش بزنید تا چه غیر سیگاری ها و چه سیگاری های مطیع قانون از شما بیزار شوند!
برداشتن ظرف نوشیدنی با دست راست: همیشه نوشیدنی خود را با دست چپ بردارید. این طوری می توانید هنگام برخورد با دیگری، بدون دردسر و ریختن نوشیدنی روی لباس های خود یا طرف مقابل، با او دست بدهید. به علاوه دست راستتان گرم می ماند، چرا كه نگهداری نوشیدنی با یخ، دستتان را سرد و مرطوب می كند.


نپوشیدن كت: هیچ وقت لباسی مانند كت را در نیاورید یا اگر فرضاً برای کلاس گذاشتن کراوات زده اید، گره كراوات خود را شل نكنید مگر این كه میزبان پیش از شما، چنین كاری بكند. به طور کلی، لباس نامرتب در نشست های عمومی بسیار ناپسند است.
بیش از حد نزدیك ایستادن: هر یک از ما برای خود یك «حد آسودگی» داریم (که درافراد مختلف، متفاوت است) و دوست نداریم دیگران بدون اجازه به این فضای شخصی تجاوز كنند. اگر هم كسی این كار را بكند سعی داریم از او دوری كنیم و از متجاوز به خاطر نزدیكی بیش از حد بیزار می شویم.


بلند صحبت كردن: با صدای بلند صحبت نكنید. این كار شما را مغرور و از خود راضی جلوه می دهد. صدایتان باید آرام و یكنواخت باشد و لحنتان باید با زمان و موقعیت حاضر در آن هماهنگ باشد.


زمان پایان میهمانی: یك مهمانی رسمی هیچ وقت نباید بیشتر از دو ساعت طول بكشد. ساعت 6 بعدازظهر شروع شود و حداكثر تا ساعت 8 به پایان برسد. تا نیم ساعت پس از ساعت پایان مهمانی باید آنجا را ترك كرده باشید.


صحبت همزمان: وقتی شخص دیگری صحبت می كند، بهترین روش اهانت كردن پریدن وسط حرف اوست! قبل از پاسخ دادن، اجازه دهید حرفش را تمام كند. به این ترتیب نشان می دهید كه فرد مؤدبی هستید و طرف مقابل هم بهتر می تواند گفته های شما را بشنود و بفهمد. در ضمن راز سخنور خوب شدن، خوب گوش كردن است.


ترجمه : مریم پاک رو


لینک ها
چند قانون آداب معاشرت
تست اعتماد به نفس
اصول کلی لباس پوشیدن و نحوه ی انتخاب آن
توصیه به افرادی که دوست دارند بلندتر به نظر برسند


امیرالمومنین (علی .ع.) میفرمایند :برای برادر دینی ات خون و مالت را، و برای دشمنت عدل و انصافت را هدیه كن


و برای عموم مردم گشاده رویی و نیكوكاری ات را هدیه نما.با مردم آنچنان معاشرت کنید که اگر بمیرید بر مرگ شما اشک ریزند و اگر زنده بمانید

به شما عشق ورزند.آداب معاشرت:بخشی از موفقیت انسان به جامعه و چگونگی ارتباط او با سایر انسانها وابسته است . این مهم است كه ما چگونه با مردم برخورد كنیم و برای آنها ارزش قائل بوده، در قبال همه انسانها مسئولیت شناس باشیم و خود را از آنان جدا ندانیم . به همین جهت در تعالیم اسلامی پاره ای سفارشها رسیده كه تكمیل كننده اخلاق و یاری رساننده به انسان در زندگی است و بر انسان مسلمان لازم است كه آنها را رعایت نماید.

هنگام مواجه شدن با كسی مناسب است كه به او سلام كند. خود این عمل مستحب است، ولی جواب آن واجب . امام صادق (ع) كسی را بخیل معرفی كرده است كه از سلام كردن بخل بورزد . همچنین یكی از رفتارهای اجتماعی گشاده رویی و خوش برخوردی است .

امام صادق (ع) فرمود: سه چیز است كه هر كس یكی از آن سه را به جا آورد، خداوند بهشت را بر او واجب می‎كند: انفاق با تنگدستی، خوش رویی با همه و رعایت انصاف . دست دادن و مصافحه با یكدیگر بسیار سفارش شده است .

در روایتی آمده است كه امام باقر(ع) فرمود: هرگاه مؤمنان با هم ملاقات نموده و مصافحه نمایند، خداوند دستش را در میان دست آنان قرار میدهد.‎ . برخورد خوب و گرم و صمیمی با دیگران موجب جلب رضایت خداوند و موفقیت انسان در زندگی می‎شود.

كافیست نگاهی به دور و اطراف خود بیانـدازیـد تـا مـتوجه شوید در جامعه ما تنها شمار اندكی از افراد متشـخـص و با نزاكت بجای مانده است.
در روزگـاران پیـشـیـن به آداب معاشرت و نزاكت اجتماعی بهای بیشتری داده می شد. اما افسوس كه جامعه امروز دستخوش تحولات گوناگونی گشته است مقصود من آن نیست كـه مـردم بـاید هـمـانـنـد ربـات آداب معاشرت را یك به یك و مـو بـه مـو، بـرده وار رعایت و اجـرا كنند بلكه رعایت برخی آداب پسندیده بشما كمك خواهد كرد تا شان و منزلت اجتماعیتان ارتقا یابد.

بنده نـكاتـی را گرداوری كرده ام كه می تواند شما را از یك فرد عامی به یك انسان متشخص وباكمال تبدیل كند. با رعایت این نكات ساده به شما اطمینان میدهم كه دیگران شما را در زمره افراد با اصل و نسب و فرهیخته قرار خواهند داد.شخصی كه دیگران آرزوی معاشرت و شراكت با وی را دارند.
همیشه مودب باشید اگـر هـم از كـسی خوشتان نمی آید نیازی نیست كه شان و منزلت خودتان را تا سطح اجـتمـاعی آن فرد تنزل دهید. مودب و با نزاكت بـاشید تـا بـرتـری خـود را نـسـبـت بـه آن شخص ثابت كنید ..
هیچگاه دشنام ندهید دشنام و ناسزاگویی مطلقا ممنوع می باشد. چون نشان دهنده آن است كه شما قادر نیستید برای بـیـان عقاید خودتان از واژه ها ولغات مناسبتری بهره بگیریـد. از آن گذشته لاابالیگری همیشه دور از نزاكت و ادب می باشد ..
با صدای بلند صحبت نكنید هنگامی كه با صدای بلند صحبت میكنید، بـاعث بالا بردن سطح استرس میان اطرافیان خود میگردید. بـلند صحبت كردن بیانگر آن است كه شما قادر به بحث منطقی با دیگران نـیـستید و عجزوناتوانی شما را در استدلال معقولانه نشان می دهد و آنكه می خـواهـیـد حرف خودتان را با توسل به زور وخشونت به كرسی بنشانید . هـمـچـنـیـن بلند صحبت كردن سبب جلب توجه اطرافیان می گردد البته توجه منفیكنترل خود را از دست ندهید زمانی كه شما كنترل اعصاب خود را از دست میدهید و از كوره در میروید به همه نشان می دهید قادر به كنترل احساسات و هیجانات خود نمی باشید. وقـتـی هم كه شما از كنترل رفتار خودتان عاجز می بـاشیـد، چـگونـه قـادر بـه كـنـترل چیزدیگری خواهید بود؟ همواره خونسردی خود را حفظ كنید كار آسانی نخواهد بود اما به زحمتش می ارزد. .

به دیگران خیره نشوید زل زدن به دیگران و چـشـم چـرانـی نوعی تعرض به دیگران محسوب می گردد. شما كه نمی خواهید بی جهت دیگران را مرعوب خود سازید؟
صحبت كسی را قطع نكنید پیش از آنكه اظهار عقیده ای بكنید، اجـازه دهـیـد صـحـبت دیگـران بـه پایان برسد. میان صحبت كسی پریدن نشانه بی نزاكتی و عدم برخورداری از مـهـارتـهای اجـتـمـاعـی فرد می باشد. اگر نمی خواهید خودبین و از خود راضی بنظر آیید، هیچگاه صحبت كسی را قطع نكنید و هرگاه كه ناچار بـه انـجـام ایـن كـار شـدیـد حتـما بـا گـفـتـن جـمله معذرت.
. می خواهم، اقـدام بـه انـجام آن كار كنید. مـودب بـودن بـه مـفـهـوم آن اسـت كـه بـرای موقعیت، عقاید و احساسات دیگران احترام قائل شویم.. همیشه وقت شناس باشید مهم است كه به وقت دیگران احترام بگذارید.سـر مـوقـع در جـلسات، قـرار مـلاقـات هـا، موقعیت های شغلی و اجتماعی حضور یابید. هـمچـنـین یك فرد متشخص می داند چه زمانی باید میهمانی را ترك كند..
اسرار زندگی خصوصی خود را فاش نسازید آبرو، شرافت، صداقت و بصیرت بـزرگـتـریـن و مـهـمـتـرین عـامـل برای حفظ اعتبار یك فرد متشخص می باشد. جزئیات زندگی عشقی شما باید محرمانه باقی بمانند. بـنـابـراین هرگاه شخصی در مـهـمـانی شـروع بـه سـخن چیـنـی كرد، از اعـتماد مـعشوقتان سوء استفاده نكرده و صحبتی در رابطه به زندگیتان به میان نیاورید..
آب دهان نیاندازید اغلب مـردها ایـن كـار را بطور ناآگاهانه انجام می دهند. آب دهـان انداختن بسیار زننده بوده و بی شخصیتی فرد را میرساند. هیچگاه آب دهان نیندازید مگر آنكه بخواهید ثابت كنید انسان بی نزاكتی هستید..
حرمت بزرگترها را نگاه دارید در واقع شما باید همانطور كه دوست دارید مورد احترام دیگران باشید خود نیز به دیگران احترام بگذارید. من به این علت بزرگترها را مـورد تـاكید قرار دادم كه امروزه جوانان خیال می كنند همه چیز را می دانند و از همه چیز سر در میاورند و در واقـع خـود را عـقـل كل میدانند اما اینطور نیست. كافیست به 5 سال پیش خود بیاندیشید.....یقینا شما امروز بسیار باهوش تر و با تجربه تر شده اید. اینطور نیست؟ بـا آنـكـه 5 سـال پـیـش نـیـز فكر میكردید همه چیز را میدانید..
به اشتباهات دیگران نخندید این یكی از پست ترین كارهای است كه كسی ممكن است انجام دهد. هـنـگـامـی كـه شما اشتباهی مرتكب میشوید و یا خراب كاری میكنید تنها انتظاری كه از دیـگران دارید آن است كه اشتباهات و خطاهای شما را برویتان نیاورند و از آنها چشم پوشی كنند. از آن مهمتر شما را بواسطه آنها مورد تمسخر قرار ندهند..
كلاه خود را از سر بردارید شاید امروزه این رسم دیگر هوادار نداشته باشد. شما می بـاید كـلاه و هـر آنـچه بر سر دارید را به هنگام داخل شدن به منزل از سر خود بردارید. از آن گـذشـتـه هیچگاه با كلاه بر سر میز شام ننشینید چون اینكار نشانه بی نزاكتی مفرط می باشد..
فخر فروشی نكنید هیچ كس از آدم لاف زن خوشش نمی آید. در هنـگام گـفـتـگو دربـاره مـسایـل مـالی به دارایی های خود اشاره نكرده و ثروت خود را به رخ نكشید..
به ساعتتان نگاه نكنید هنگامی كه در یك جمع و محفلی می باشید، مدام به ساعت خود نگاه نكنید مگر آنكه بـلافـاصله قصد ترك آن محل را داشته باشید. وقتی به ساعتتان نگاه می كـنـیـد دیـگران اینگونه برداشت میكنند كه شما خسته و بی حوصله گشته اید..

آیـیـن جوانمردی :

علاوه بر دستورات فوق مردان متشخص باید در حضور یك خانم محترم از قـوانین ذیل نیز پیروی كنند. شـاید دوران جـوانمردی بـسر رسـیده بـاشـد امـا هـنـوز كـاملا از میان نرفته است. شمـا جـزء مـعدود افرادی باشید كه ایـن رسوم را هـمـچـنـان زنـده و پابـرجـا نـگاه میدارند.
همیشه برای خانمها احترام بگذارید(چون آنها روحی لطیف و شکننده وزودرنجی دارند) این شـایـد مـهـمتـرین قـانون آداب مـعـاشرت برای مردان باشد..

  • .100%

پاسخی ارسال نشده است.